Godkjenning av anlegg for biprodukter

Mattilsynet presiserer om tidsfrister for godkjenning og betinget godkjenning av anlegg for håndtering av animalske biprodukter.

Alle anlegg som håndtere animalsk biprodukter til fôr skal godkjennes av Mattilsynet. Anlegg må dokumentere fullstendig godkjenning eller betinget godkjenning av Mattilsynet for å kunne drive. Betinget godkjenning gis ikke utover 6 måneder, presiserer Mattilsynet i en pressemelding.

Ved ESA inspeksjon 6.-17. sept. 2010 ble det påpekt at noen anlegg som håndterer animalske biprodukter, produserte uten gyldig godkjenning og at de produserte med en betinget godkjenning utover de maksimalt 6 måneder regelverket tillater.

Les også: Mangler ved håndtering av biprodukter 15.12.2010

Kravet om godkjenningen er hjemlet i forskrift 1254/2007 som implementere biproduktsforodningen 1774/2002.

Tidsfrist for godkjenning og betinget godkjenning av anlegg som håndterer animalske biprodukter som skal til fôr, skal være etter bestemmelsen i kontrollforordningen 882/2004 artikkel 31 pkt d:

Mattilsynet kan gi betinget godkjenning dersom det blir konstatert at foretaket oppfyller alle krav til infrastruktur og utstyr. Den skal gi fullstendig godkjenning bare dersom det ved en ny offentlig kontroll av foretaket, foretatt innen tre måneder etter at det ble gitt betinget godkjenning, blir konstatert at foretaket oppfyller de andre relevante kravene i fôrvare- eller næringsmiddelregelverket. Dersom det er gjort tydelige framskritt, men foretaket likevel ikke oppfyller alle relevante krav, kan Mattilsynet forlenge den betingede godkjenningen. En betinget godkjenning skal imidlertid ikke vare lengre enn i alt seks måneder.

Mattilsynet presiserer at anleggene til enhver tid skal ha en fullstendig dokumentert godkjenning, eller betinget godkjenning, og at tidsfristen på 3 måneder, med eventuelt en forlengelse med nye 3 måneder, må overholdes.