Nedgang i antall fiskere og fartøy

Fiskeridirektoratets har lagt frem statistikk for 2010 som viser fortsatt nedgang i antall fiskere og fartøy.

Foreløpige tall viser at både antall fiskere registrert i Fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret ved utgangen av 2010 er redusert med 3 prosent sammenlignet med utgangen av 2009.

Ved utgangen av 2010 var det registrert 12 296 fiskere og 6 311 fiskefartøy. Dette viser oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Endret gjennomsnittsalder siste 20 år

Gjennomsnittsalderen for fiskere er økt fra 46,1 år i 1990 til 49 år i 2010.

For fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er gjennomsnittsalderen økt fra 39,3 år i 1990 til 45,1 år i 2010, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A), er noe redusert fra 66 år til 65,5 år i samme periode.

Fortsatt nedgang i antall fiskefartøy under 28 meter

Antall fiskefartøy i størrelsen under 11 meter og 11-27,9 meter ble redusert med henholdsvis 3 og 4 prosent fra 2009 til 2010. Nedgangen for størrelsesgruppen under 11 meter var på 161 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 11-27,9 meter ble redusert med 50 fartøy.

Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 16 fartøy fra 2009 til 2010. Denne økningen skyldes at lengdebegrensningen for kystflåten ble fjernet i februar 2008.

Tabeller

I tabellene under finner du utviklingen i antall fiskere totalt, og fordelt på hovedyrke og biyrke, i perioden 1990-2010 landet sett under ett, fordelt på fylke og aldersgrupper. Tabellene viser også utviklingen i antall fiskefartøy 2000-2010 fordelt på fylke og størrelsesgrupper.

Fortløpende tilgjengelig

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling vil fortløpende publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger».

I Fiskeridirektoratets statistikkbank vil du også finne informasjon om utviklingen i antall fiskere (1983-2009) og fiskefartøy (1980-2009) fordelt på kommuner.

Tall for 2010 på kommunenivå vil bli offentliggjort 20.01.2011, opplyser Fiskeridirektoratet.

Les også: Antall fiskefartøy redusert 14.01.2010