Loddtrekning om fisket etter kolmule

Alle fartøy med kolmuletråltillatelse registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister per 20. januar 2011, tas med i loddtrekningen for deltakelse i fisket etter kolmule i 2011.

Fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske og lande inntil 6289 tonn kolmule i internasjonalt farvann og i EU-sonen, melder Fiskeridirektoratet.

Innenfor gruppekvoten vil det tildeles fartøykvoter til et begrenset antall fartøy. Fartøykvoten beregnes på grunnlag av en kvoteenhet som multipliseres med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

Fiskeridirektoratet vil fastsette en kvoteenhet. For å sikre at hele gruppekvoten blir tatt, kan Fiskeridirektoratet fastsette en utseilingsfrist.

Dersom et fartøy ikke ønsker å benytte adgangen til å delta, rykker neste fartøy på listen opp, og fartøyet som avstår fra deltakelse rykker nederst på listen, opplyser direktoratet.

Dersom endringer på listen over fartøy som får delta, medfører en utdelingen av kvoter som overgår gruppekvoten, vil det fartøy som kommer inn på listen kun få en fartøykvote tilsvarende det fartøy som går ut av listen.

Dersom endringer på listen over fartøy som får delta medfører en utdeling som er mindre enn gruppekvoten overføres dette til kvoten for 2012.

Fiskeridirektoratet oppmoder om at fartøy som ikke ønsker å delta i loddtrekningen, orienterer direktoratet om dette så snart som mulig.