Vil tilpasse havnestatskontrollsystemer

– Havnestatskontroll er et viktig virkemiddel for å bekjempe illegalt, uregulert og urapportert fiske.

Det sier Hilde Ognedal som deltar i en arbeidsgruppe som kartlegger hvordan havnestatskontrollen i NEAFC kan tilpasses Den globale havnestatsavtalen, melder Fiskeridirektoratet.

Den nordøstatlantiske fiskerikomisjon (NEAFC) innførte i 2007 et regelverk om havnestatskontroll. Regelverket forplikter NEAFC-medlemmene, det vil si Russland, EU, Island, Danmark (på vegne av Færøyene og Grønnland) og Norge, til å gjennomføre ulike kontrolltiltak rettet mot utenlandske fartøy som vil lande og omlaste fisk fanget i NEAFCs konvensjonsområde i NEAFC-partenes havner.

To regelverk

I tillegg til regelverket om havnestatskontroll på regionalt nivå, ble det høsten 2009 vedtatt en globalt bindende havnestatsavtale av generalforsamlingen i FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO). Norge var en viktig bidragsyter i arbeidet med å få i stand denne avtalen.

– Arbeidsgruppen som møttes i Bergen kartlegger hva som skal til for at NEAFCs havnestatskontroll skal være i overensstemmelse med Den globale havnestatsavtalen, sier Ognedal.

– FAO-avtalen går lenger enn NEAFCs regler

– Vi ser at på en del områder går FAO-avtalen lenger enn NEAFCs regler om havnestatskontroll. For eksempel retter den globale avtalen seg mot all fisk og fiskerelatert virksomhet. På enkelte andre områder, som ved kravet om flaggstatsbekreftelse, er NEAFCs krav mer omfattende, sier Ognedal.

Arbeidsgruppen skal presentere et førsteutkast til endringer i NEAFCs regelverk om havnestatskontroll på neste møte i NEAFCs arbeidsgruppe for kontroll og håndhevelse (PECCOE) i mai. På bakgrunn av diskusjonen i denne gruppen, vil de trolig fortsette å arbeide med endringsforslag frem mot sitt neste møte til høsten. Planen er at PECCOE så skal legge fram sine vurderinger på årsmøte i NEAFC i november 2011.

Relaterte artikler
– Kampen mot ulovlig fiske har lykkes 26.04.2010
Signerte avtale om havnestatskontroll 26.11.2009