Kraftig økning i fangst og priser i 2010

I 2010 landet norske fiskere over 2,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av i overkant av 13 milliarder kroner.

Dette er en økning i landet kvantum fra 2009 på 6 prosent og en økning i førstehåndsverdien på 17 prosent, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nylig lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2007 til 2010. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene.

Oppgangen både i kvantum og førstehåndsverdi i 2010 skyldes hovedsakelig at 70 000 tonn av makrellkvoten for 2009 ble fisket i 2010. Det var fordi norske fartøy måtte forlate EU-sonen 1. oktober 2009, og det gjenstående kvantumet ble overført til fisket i 2010.

Økt makrellfiske

Det store fisket etter makrell i 2010 gjør at verdien i pelagisk sektor og verdien i torskesektorene er omtrent like store. Det er ikke bare det økte fisket etter makrell som gjør at pelagisk sektor styrker seg. Oppgangen kommer og som et resultat av en god prisutvikling på sild, kolmule, lodde, øyepål og tobis.

Snittprisen på kolmule er opp med 84 prosent fra 2008 til 2010. Omtrent samme utvikling har prisene på øyepål (63 prosent) og tobis (66 prosent) hatt de siste to årene. Total førstehåndsverdi av sild har økt, selv om fisket kvantum har gått ned. Dette skyldes en oppgang i snittprisen på rundt 19 prosent fra 2009.

Den gode prisutviklingen i pelagisk sektor gjør at selv om det totale kvantumet er omtrent uendret, så har verdien økt med over 23 prosent.

Nedgang i torskepris

I torskesektorene er det litt blandet utvikling.

Gjennomsnittsprisen for sei og hyse har styrket seg det siste året, mens den for torsk har sunket ytterligere etter et dårlig år i 2009. Nedgangen i snittprisen fra 2009 til 2010 var på 11 prosent, og den totale nedgangen fra 2008 er i underkant av 40 prosent.

Likevel har førstehåndsverdien av torsk økt med litt over 100 millioner fra 2009 fordi det er fisket 40.000 tonn mer enn i 2009.

Kraftig nedgang i kongekrabbefisket

Landinger av kongekrabbe fra norske fartøy har sunket fra 5 613 tonn i 2009 til 1 906 tonn i 2010. Kongekrabbefisket er kvoteregulert øst for 26°Ø, mens det foregår et fritt fiske ellers. Den store endringen skyldes i all hovedsak nedgang i det frie fisket etter kongekrabbe.

Gode priser på leppefisk

Gruppen ”Annen og uspesifisert fisk” har hatt en stor økning i førstehåndsverdi av landingene. I denne kategorien finnes leppefisk. Førstehåndsverdien har blitt mer enn fordoblet og dette skyldes stor etterspørsel fra oppdrettsnæringen og dermed gode priser på leppefisk det siste året.

En annen samlegruppe er ”Andre skalldyr og bløtdyr”. Denne gruppen har hatt en stor økning i landet kvantum og førstehåndsverdi. Dette skyldes et økt fiske etter antarktisk krill i Sørishavet.

Fangster for 5,7 milliarder kroner gjennom Råfisklaget

Norges Råfisklag har nylig lagt frem offisielle og avstemte årstall for 2010, avgrenset til salgslagets distrikt. Råfisklaget rapporterer om totalverdi på vei opp med rekordkvantum, prisfall på torsk og positiv utvikling for torsk og hyse.

I 2010 endte den samlede verdien av norske og utenlandske fangster omsatt gjennom Norges Råfisklag på 5,7 milliarder kroner. Dette er en økning med 508 millioner kroner eller 10 prosent fra 2009. For norske fiskere endte den samlede verdien på 4,7 milliarder kroner. Dette er en økning med 560 millioner kroner eller 13 prosent fra 2009.

I 2010 ble det innrapportert et kvantum på hele 750.000 tonn rund vekt. Da er også et stort kvantum krill fra Sørishavet inkludert. Rekordkvantumet er 158.000 tonn eller 27 prosent høyere enn i 2009. Ikke siden 1997 er det registrert et større totalkvantum i Råfisklagets distrikt.

Det ble omsatt nesten 15 prosent mer torsk enn i 2009. Dette merarbeidet fikk ikke fiskerne betalt for. I samme periode gikk nemlig prisen fiskerne oppnådde for torsk ned med i gjennomsnitt 14 prosent. Over to år har gjennomsnittsprisen for torsk falt med hele 38 prosent. Store deler av kystflåten som leverer fersk torsk har opplevd betydelig større prisfall.