Aker BioMarine's beste år så langt

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine fikk i fjerde kvartal 2010 et resultat før skatt på -85,0 millioner kroner, mot -89,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Aker BioMarine ASA oppnådde imidlertid et totalresultat på 299 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, etter gevinst fra salg av aksjer i Trygg Pharma Holding AS. Driftsinntektene økte til 87 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, fra 47 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. Det var likevel en nedgang fra 96 millioner kroner i tredje kvartal 2010. Det fremgår av selskapets regnskapsrapport for 4. kvartal 2010.

Resultatet før skatt i 2010 ble -169 millioner kroner i 2010, sammenlignet med -264 millioner kroner i 2009. Driftsinntektene ble mer enn doblet til 311 millioner kroner i 2010, fra 141 millioner kroner i 2009.

Les utdrag fra regnskapsrapporten her:

2010 - Aker BioMarines beste år så langt

Betydelige verdier er synliggjort i Trygg Pharma i fjerde kvartal gjennom inngåelsen av partnerskap med Lindsay Goldberg. Året 2010 samlet sett var Aker BioMarines beste så langt.

Omsetningen i fjerde kvartal 2010 fra videreført virksomhet endte på MNOK 87 mot MNOK 47 i samme periode i 2009. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av SuperbaTM Krill og QrillTM. Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på minus MNOK 13 i fjerde kvartal 2010, mot minus MNOK 31 for samme periode i 2009. Utviklingen i EBITDA i kvartalet påvirkes av at Saga Sea har kostnader i kvartalet uten at den fisker, noe som gir periodiseringseffekter knyttet til endringer i varelageret.

Kontantstrømmen reflekterer resultatet i perioden og økte kundefordringer som følge av underliggende salgsvekst samt nedbetaling av leverandørgjeld.

Etter gevinst fra salg av Trygg Pharma, ble totalresultat for Aker BioMarine konsernet i fjerde kvartal MNOK 299 og MNOK 178 for 2010, sammenlignet med minus MNOK 304 i 2009.

Som tideligere meldt og beskrevet i tredje kvartalsrapport, annonserte Aker BioMarine 3. september blant annet avtale om salg av 50 prosent av aksjene i Trygg Pharma Holding AS til Lindsay Goldberg. Avtalen ble gjennomført i november med en regnskapsmessig gevinst på MNOK 393.

Ettersom transaksjonen ble gjennomført i november er virksomhetene Natural Nutrition Development og Trygg Pharma AS, som er eid av Trygg Pharma Holding AS, klassifisert som virksomhet holdt for salg for en måned og resultat andel felleskontrollert virksomhet i to måneder. Alle tall i rapporten reflekterer denne klassifiseringen med mindre annet er spesifisert. Den finansielle investeringen i Trygg Pharma Holding AS vil fremover bli rapportert som andel i felleskontrollert virksomhet.

Fangst og produksjon

Fiskeriet ble avsluttet i oktober og totalt sett produserte Saga Sea 13 040 tonn med QrillTM sammenlignet 5 715 tonn i 2009. I tillegg produserte Saga Sea 1544 tonn Nutra mel for SuperbaTM produksjon, mot 521 tonn i 2009. Det gode fiskeriet skyldes en kombinasjon av gunstige værforhold i Sørishavet, gode forekomster av krill, oppgraderinger av båten gjennomført høsten 2009, samt dyktig mannskap.

Fiskerisesongen 2011 har nå startet opp. I begynnelsen av februar har man gjennomført et akustisk forskningstokt i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Dette vil bidra til å bedre informasjonen om krillbestanden i Antarktis og sikre et langsiktig bærekraftig fiske. Etter at forskingstoktet ble avsluttet har Saga Sea nå begynt fisket og de første fangstrapportene er lovende.

Produksjon av SuperbaTM Krill går som planlagt. Hos selskapets samarbeidspartner har man nå en produksjonskapasitet på mer enn 400 tonn SuperbaTM årlig. Selskapet vil øke produksjonskapasiteten ytterligere i 2011.

Superba™ Krill

Veksttakten i fjerde kvartal er påvirket av generell sesongvanasjoner, og optimalisering av varelager hos våre kunder ved årsslutt. Generelt opprettholder Aker BioMarine et høyt salgsnivå for SuperbaTM Krill, med positiv utvikling både blant eksisterende og nye mulige kunder. Totalt solgte selskapet 51,4 tonn SuperbaTM Krill i fjerde kvartal 2010, sammenlignet med 51,3 tonn i forrige kvartal, og 24,9 tonn i samme kvartal i fjor.

Aker BioMarine har i fjerde kvartal etablert seg i Asia med egen salgs- og markedsføringsfunksjon. Selv om volumene fortsatt er beskjedene, ser man allerede et betydelig potensial i denne regionen. Hovedfokus for Aker BioMarine i Asia er å identifisere og gjøre avtaler med riktige partnerne og starte nødvendige regulatoriske prosesser. Selskapet er godt i gang med dette.

Totalt i 2010 solgte Aker BioMarine 177 tonn mot 50 tonn i 2009. Prisbildet har vært stabilt for året sammenlignet mot 2009.

Aker BioMarine mottok sent i fjerde kvartal utmerkelsen "NBJ Growth Award" for sin posisjon som det raskest voksende kosttilskuddselskapet i USA. Nutrion Business Journal er det ledende fagtidsskriftet for kosttilskudd i USA. Prisen støtter under den svært positive utviklingen selskapet har hatt i USA, også sammenliknet med andre globale bioteknologiselskaper.

Aker BioMarine fortsetter å høste av arbeidet selskapet har lagt inn i krilloljeforsking de siste årene. Fjerde kvartal ble en milepel hvor det første kliniske studiet som dokumenterer SuperbaTM Krills fordeler sammenliknet med andre omega-3 kilder, ble publisert i den anerkjente vitenskapelige journalen "Lipids". Selskapet har flere publiseringer på trappene og forventer at dette vil bidra til fortsatt vekst fremover.

Qrill™

Aker BioMarine merker fortsatt økt etterspørsel etter QrillTM,spesielt fra eksisterende kunder, som et resultat av dokumentert effekt ved bruk av QrillTM i oppdrettsanleggene. Selskapet solgte i fjerde kvartal 3 119 tonn, en økning på over 100 prosent sammenlignet med 1 470 tonn som ble solgt i fjerde kvartal i 2009. Samlet i 2010 solgte Aker BioMarine totalt 10 830 tonn mot 7 066 tonn i 2009.

Etterspørselen etter QrillTM er sterk og markedet har absorbert den betydelige høyere QrillTM produksjonen i 2010 sammenlignet mot 2009. I snitt oppnådde Aker BioMarine høyere priser enn i 2009, og prisbildet har vært stigende gjennom 2010. Aker BioMarine fortsetter arbeidet med å synliggjøre og realisere verdipotensialet for QrillTM og som en del av dette etablerer selskapet seg i nye markedssegmenter.

CLA/holding

Royaltyinntektene fra CLA/Tonalin® ble i fjerde kvartal 2010 MNOK 4, sammenlignet med MNOK 4 i samme kvartal i fjor. I 2010 har konsernet hatt royaltyinntekter på MNOK 15, noe som er det samme som i 2009.

Trygg Pharma joint venture

Som beskrevet i tredje kvartalsrapport, annonserte Aker BioMarine 3. september 2010 inngåeisen av avtale om partnerskap med et selskap tilknyttet investeringsselskapet Lindsay Goldberg LLC. Avtalen med Lindsay Goldberg ble gjennomført i november med en regnskapsmessig gevinst på MNOK 393.

For halvparten av aksjene i Trygg Pharma Holding AS, betaler Lindsay Goldberg opptil NOK 280 millioner, hvorav MNOK 140 ble betalt ved gjennomføring av transaksjonen og opptil MNOK 140 betales ved oppnåelse av enkelte utviklingsmilepæler. I fjerde kvartal ble den første milepælen oppnådd og Aker BioMarine mottok MNOK 25.

I oktober startet Trygg Pharma rekrutteringen av pasienter til en klinisk fase III-studie som skal undersøke effekten av AKR 963 - en legemiddelkandidat selskapet har utviklet - for behandling av pasienter med alvorlig hypertriglyseridemi. Dette er et viktig skritt i utviklingen av selskapets forsknings- og utviklingsportefølje. Flere detaljer om studien finnes på www.clinicaltrials.gov.

Samtidig med salget av 50 prosent til Lindsay Goldberg i november, kjøpte Trygg Pharma Epax, som er verdens fremste produsent av høykonsentrerte fiskeoljer. Det nye joint venture selskapet vil med sin erfaring fra utvikling, produksjon og salg være unikt posisjonert for utvikling av ny og patentbeskyttede høykvalitets omega-3 produkter, samt utvikling av nye og differensierte produkter i samarbeid med partnere. I første omgang vil Trygg Pharma fokusere på kapasitetsøkende tiltak ved Epaxs fabrikk i Ålesund, kombinert med videre vekst i dagens produksjon og salg av eksisterende Epax produkter.

Aker BioMarine gjennomførte i fjerde kvartal også en fortrinnsrettsemisjon for å finansiere sine forpliktelser i forbindelse med Trygg Pharmas kjøp av Epax, og fikk gjennom denne et bruttoproveny på cirka MNOK 250. Tegningsperioden ble avsluttet den 14. oktober 2010 og emisjonen var overtegnet med ca. 25 prosent. Betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen ble oppfylt i november 2010.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2010 - Aker BioMarine ASA (pdf)
Presentasjon Q4 2010 - Aker BioMarine ASA (PDF)