Resultatbedring for Austevoll Seafood

Austevoll Seafood oppnådde i fjerde kvartal 2010 et resultat før skatt på 678,2 millioner kroner, mot 454,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Resultat før skatt korrigert for verdijustering av biomasse, ble 551 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, mot til sammenligning 389 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Det fremgår av resultatrapporten som Austevoll Seafood ASA la frem i dag.

Driftsåret 2010

Konsernets resultat før skatt ble 2.225,5 millioner kroner i 2010, mot 1.330,3 millioner kroner i 2009.

Austevoll Seafood hadde driftsinntekter på MNOK 12 744 ved utgangen av desember 2010 (2009 MNOK 11 325).

Konsernet oppnådde en EBITDA før verdijustering av biomasse ved utgangen av desember på MNOK 2 541 (2009 MNOK 1 922).

EBIT før verdijustering av biomasse i 2010 ble MNOK 1 984 (2009 MNOK 1 442). EBIT etter verdijustering av biomasse i 2010 ble MNOK 2 282 (2009 MNOK 1 503).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i 2010 MNOK 192 (2009 MNOK 80). Konsernets netto finanskostnader utgjorde i 2010 MNOK -249 (2009 MNOK -253).

Resultat etter skatt ble i 2010 MNOK 1 766 (2009 MNOK 988).

– Styret er tilfreds med konsernets resultatutvikling, heter det i regnskapsrapporten.

Fjerde kvartal 2010

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 504 i kvartalet, mot MNOK 3 201 i tilsvarende periode i 2009. Konsernets driftsresultat før avskrivninger og verdijustering av biomasse (EBITDA), ble i fjerde kvartal MNOK 754 mot MNOK 556 i fjerde kvartal 2009.

Oppnådde salgspriser på fiskemel og -olje, atlantisk laks og ørret har i fjerde kvartal 2010 vært høyere sammenlignet med samme kvartal i 2009. Det er oppnådd gode priser på konsernets øvrige produkter, en mer i tråd med oppnådde priser for samme periode i fjor. Transaksjonen med salg av 100 prosent av aksjene i Epax Holding AS ble gjennomført i fjerde kvartal og det er inntektsført MNOK 73 i gevinst fra salget. Salget tilførte AUSS 562 millioner i kontanter.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 573 (Q4 2009 MNOK 423). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 700 (Q4 2009 MNOK 488). Det er foretatt nedskrivninger med MNOK 51 i kvartalet, som i hovedsak er knyttet til fartøy i Peru som en forventer ikke vil bli benyttet fremover.

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 60 (Q4 2009 MNOK 23). De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.), Norway Pelagic ASA og Brødrene Birkeland AS.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2010 MNOK -52 (Q4 2009 MNOK -59).

Det har også i fjerde kvartal vært gode priser på konsernets produkter, og for atlantisk laks og fiskemel er det oppnådd betydelig høyere priser sammenlignet med samme periode i 2009. Fjerde kvartal er normalt et godt produksjonskvartal innenfor den pelagiske virksomheten i konsernet, men utsatt fiskeri i kvartalet har medført redusert aktivitet. Fiskerisesongen etter anchoveta i Peru var preget av innslag av mindre fisk som medførte periodiske stopp i fiskeriet gjennom sesongen. Sesongen ble avsluttet medio januar og det totale volumet for industrien ble i underkant av 800.000 tonn, i forhold til den totale kvoten for sesongen som var satt til 2.070.000 tonn.

– Utsatt fangst reflekterer, etter vår mening, en god og langsiktig forvaltning av fiskeriressursene i Peru, heter det i rapporten.

Integrasjonsavtale inngått etter Q4

AUSS har inngått en integrasjonsavtale med Norway Pelagic ASA om en mulig fusjon mellom AUSS sin pelagiske konsumvirksomhet i Nord Atlanteren med Norway Pelagic ASA sitt datterselskap Norway Pelagic AS. Dersom transaksjonen gjennomføres vil AUSS motta oppgjør i aksjer i Norway Pelagic ASA og øke sin eierandel fra 33 prosent til ca 43 prosent.

Les også: Kan fusjonere pelagiske virksomheter 01.02.2011

Virksomhetsområdene

Fiskemel og -olje
I fjerde kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 374 (Q4 2009 MNOK 444), og EBITDA MNOK 36 (Q4 2009 MNOK 147).

Andre sesong med fiske etter anchoveta i Peru startet opp 20. november med mulighet for å fiske ut januar 2011. Totalkvoten ble satt til ca 2,1 mill tonn for sesongen. Som følge av unormalt stor innblanding av liten fisk ble sesongen preget av periodiske stopp, og ble endelig avsluttet 18. januar 2011. AUSS sin flåte i Peru fisket ca 38 prosent av sin totale kvote før fisket ble avsluttet. For industrien totalt sett ble det fisket i underkant av 800.000 tonn som utgjør ca 38 prosent av den fastsatte kvoten for sesongen. Gjennomføringen av fiskerisesongen viser, etter selskapet mening, at Peru har en god og proaktiv ressursforvaltning som er tuftet på langsiktighet og bærekraft.

Som normalt for fjerde kvartal er dette et godt produksjonskvartal i Europa, men det er tatt imot noe lavere volum i fjerde kvartal i 2010 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009.

Lavere volum råstoff både i Europa og Peru påvirker driftsmarginen og solgte volum i kvartalet, og det er solgt ca 37.000 tonn fiskemel og -olje i fjerde kvartal mot ca 66 000 tonn i samme kvartal i 2009. Prisene for fiskemel og -olje har som forventet vært høyere i fjerde kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal året før.

Det er foretatt nedskrivninger med MNOK 42 i kvartalet, i hovedsak knyttet til fartøy i Peru som en forventer ikke vil bli benyttet fremover.

Konsumprodukter

I fjerde kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 209 (Q4 2009 MNOK 204) og EBITDA var MNOK 97 (Q4 2009 MNOK 18).

Transaksjonen med salg av 100 prosent av aksjene i Epax Holding AS ble gjennomført i november. Transaksjonen tilførte AUSS MNOK 562 i kontanter, og det er inntektsført gevinst fra salget med MNOK 73.

Totalt kvantum solgt til konsum fordeler seg som følger; ca 1 000 tonn frosne produkter (Chile), mot 5 400 tonn i tilsvarende periode året før. Det er solgt ca 337 000 kasser med hermetikk mot ca 461 000 kasser for tilsvarende periode i 2009 (Chile og Peru). Av høykonsentrerte og lavkonsentrerte Omega 3 oljer har konsernet i perioden solgt 136 tonn (oktober) mot 362 tonn i fjerde kvartal 2009.

Realiserte priser for hermetikk har vært på nivå med samme periode året før, mens konsernet for frosne produkter har hatt bedre pris enn i tilsvarende periode året før. Virksomhetsområdet har vært preget av lavt volum egen konsumfisk i Chile. I Peru har produksjonen utelukkende vært basert på innkjøpt råstoff. Lave råstoffvolum påvirker utnyttelsen av virksomhetsområdets produksjonsfasiliteter og derav tilgjengelige produkter for salg.

Det er i fjerde kvartal foretatt nedskrivning på goodwill knyttet opp mot ett av salgs- og distribusjonsselskapene i Chile i størrelsesorden MNOK 9.

Produksjon, salg og distribusjon atlantisk laks og ørret

Virksomhetsområdet består av Lerøy Seafood Group ASA. Virksomhetsområdet hadde i fjerde kvartal 2010 driftsinntekter på MNOK 2 574 (Q4 2009 MNOK 2 184), og EBITDA før verdijustering av biomasse ble MNOK 602 (Q4 2009 MNOK 366). Det ble høstet 35 770 tonn sløyd vekt med laks og ørret i dette kvartalet mot 35 000 tonn i tilsvarende kvartal året før.

Lerøy Seafood Group ASA gjennomførte overtakelsen av 50,71 prosent av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS den 10. november, og Sjøtroll Havbruk AS er konsolidert inn i konsernet med virkning fra november 2010.

Virksomhetsområdet har hatt sterk vekst i driftsresultatet, og veksten i EBITDA sammenlignet med fjerde kvartal 2009 utgjør hele 64 prosent. Veksten kommer som følge av volumvekst og bedret prisoppnåelse for hovedproduktene, atlantisk laks og ørret, samt en svært god utvikling fra salg og distribusjon. Det har i kvartalet vært et godt marked, og virksomhetsområdet har en sterk posisjon i verdens vesentlige
fiskemarkeder.

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet

I fjerde kvartal 2010 var driftsinntekter MNOK 449 (Q4 2009 MNOK 417) og EBITDA var MNOK 24 (Q4 2009 MNOK 24).

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet omfatter salgsselskapet Atlantic Pelagic AS som har all salgsvirksomhet for produksjonsbedriftene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS og North Capelin Honningsvåg AS. I tillegg inngår resultatet fra produksjonsvirksomhetene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS, og North Capelin Honningsvåg AS.

Fjerde kvartal er normalt ett godt produksjons- og salgskvartal for denne virksomheten. Sesongen startet opp noe tidligere i år som følge av at det var overført 70.000 tonn med makrell fra 2009 kvoten til 2010. I fjerde kvartal har det i hovedsak vært mottak av NVG sild og mindre volum makrell som følge av at dette fiskeriet startet opp allerede i august.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Fiskemel og -olje

Fiskemelprisene tenderte nedover i fjerde kvartal, men har så langt i første kvartal 2011 vist en sterk stigning og dagens nivåer per tonn er på USD 1.800 – 1.850 (FOB Peru, Standard 65-66 prosent). Fiskeoljeprisene har vist en stigende trend i fjerde kvartal og så langt i første kvartal, som også underbygges av stigende priser på vegetabilske oljer. Det forventes jevnt god etterspørsel etter produktene fra de viktigste markedene, skriver selskapet i rapporten.

Konsum

Styret i Austevoll Seafood forventer god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter fremover kombinert med stigende priser.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret

Utviklingen i etterspørselen etter atlantisk laks og ørret har vært positiv gjennom 2010, og så langt i år. Det forventes en større vekst i det globale tilbudet de nærmeste årene enn hva vi har sett de to siste årene. Tilsvarende forventer selskapet en fortsatt god utvikling i den globale etterspørselen etter atlantisk laks.

– Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlag for en positiv holdning til virksomhetsområdets utvikling, skriver selskapets styre i rapporten.

Konsernet

– Utvikling av varige verdier krever tålmodighet og evne til å være langsiktig. Konsernet er solid, har vist en god utvikling og er i dag godt posisjonert i flere deler av verdens sjømatnæring, og skal over tid vokse og utvikle seg videre innenfor de områdene konsernet er etablert, heter det videre i rapporten.

– Styret er i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultatutvikling i 2010, og styret vil takke konsernets ansatte for den gode innsatsen i året som er gått. Konsernets gode posisjon i verdens sjømatnæring danner grunnlag for en positiv holdning til konsernets utvikling fremover, avslutter styret i rapporten.