Underskudd for Domstein

Domstein økte salget i fjerde kvartal 2010. Resultatet før skatt ble imidlertid vesentlig dårligere enn i fjerde kvartal året før.

Domstein ASA fikk i fjerde kvartal 2010, et resultat før skatt på -10,9 millioner kroner, mot (proforma) 10,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. Det fremgår av regnskapsrapporten for 4. kvartal 2010, som Domstein ASA la frem i dag.

Salgsgevinst løftet resultatet for 2010

Resultat før skatt ble på 62,6 millioner kroner i 2010, mot til sammenligning (proforma) 8,8 millioner kroner i 2009. En viktig årsak til økningen, er salget av aksjene i Norway Pelagic ASA, som medførte en regnskapsmessig gevinst på 92 millioner kroner i 3. kvartal 2010.

Les også: Resultatfremgang for Domstein 04.11.2010

Økt salg

Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 ble 186,2 millioner kroner, mot 156,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. EBITDA var 5,4 millioner kroner, mot 10,0 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. EBIT ble på 2,2 millioner kroner, mot 6,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2009, og totalresultatet ble 2,2 millioner kroner, mot 8,0 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Driftsinntektene pr. 31. desember 2010 beløp seg til 605,9 millioner kroner, mot 523,8 millioner kroner året før. EBITDA for 2010 ble på 21,1 millioner kroner, mot 14,4 millioner kroner i 2009. EBIT havnet på 7,8 millioner kroner, mot 0,4 millioner kroner i 2009. Totalresultatet ble på 80,4 millioner kroner, mot 1,5 millioner kroner i 2009.

Konsernets balanse pr. 31. desember utgjorde 522,5 millioner kroner, mot 658,7 millioner kroner ved utgangen av 2009. Bokført egenkapital var på 145,7 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 27,9 prosent. Justert for kortsiktige bankinnskudd, var egenkapitalandelen på 33,0 prosent. Netto rentebærende gjeld var på 122,2 millioner kroner ved utgangen av 2010, mot 338,6 millioner kroner ved utgangen av 2009. Justert for kortsiktige bankinnskudd, beløp netto rentebærende gjeld seg til 197,7 millioner kroner.

Virksomhetsområdene

Domstein Fish
Salgsinntektene økte med 25 prosent i kvartalet, og 23 prosent for året samlet. Det har vært god etterspørsel etter hvitfisk i det europeiske markedet. Satsingen på miljømerket, linefanget fisk har åpnet flere nye markeder. Det har også vært en positiv utvikling i salget av oppdrettstorsk.

Marginene i filetproduksjonen var presset på slutten av året på grunn av høye priser for torskeråstoff. Råstoffprisene har normalisert seg etter nyttår, men forventes på gjennomsnitt å ligge ca. 10 prosent høyere i 2011 enn i 2010. Det forventes likevel stabile marginer.

– Det legges opp til en økning av produksjonen av filet i 2011 på ca. 20 prosent. Det forventes også økt salg av andre hvitfiskprodukter. Økt kapasitetsutnyttelse forventes å bidra til positiv resultatutvikling i 1. kvartal, opplyser selskapet i regnskapsrapporten.

Domstein Sverige
Marginene har vært presset i 4. kvartal på grunn av økte råvarepriser. Salget har utviklet seg positivt for filetprodukter, men det har vært en liten tilbakegang for gratenger. Det har vært sterkt fokus i media på mulig helsefare i forbindelse med tilsetningsstoffer i ferdigmat. Domstein vil derfor intensivere arbeidet ytterligere med å erstatte tilsetningsstoffer med naturlige råvarer. Det forventes stabil utvikling i 1. kvartal.

Ervik Havfiske (50 prosent)
Domsteins andel av resultatet etter skatt i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i fjerde kvartal kr -6,0 mill. og kr -6,8 mill. akkumulert. Fjerde kvartal er høysesong for banklinefisket. Det har vært positiv utvikling både når det gjelder fangstkvantum og priser.

Resultatet i fjerde kvartal er belastet med negative engangsposter på kr 20,1 mill. som skyldes avsetninger for mulig tap på fordringer i utlandet. I 2009 var det tilsvarende negative engangsposter på kr 15,9 mill.

– Økte fangstkvoter og økte fiskepriser forventes å gi positiv resultatutvikling i 1. kvartal, heter det i rapporten.

Domstein Eiendom (49 prosent)
Domstein Eiendom eier og leier ut kontor- og fabrikkbygninger til Norway Pelagic og selskaper i Domstein-konsernet. Årets leieinntekter beløper seg til kr 25,9 mill.

Domstein Eiendom er ikke lenger klassifisert som virksomhet holdt for salg, og Domsteins andel av resultatet etter skatt i Domstein Eiendom inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde kr 2,7 mill. i fjerde kvartal og akkumulert.

Naustvik enghav (35 prosent)
Domsteins andel av resultatet etter skatt i Naustvik Enghav inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i fjerde kvartal kr -5,2 mill. og kr -5,3 mill. akkumulert. I tillegg kommer en utvanningseffekt knyttet til emisjon og gjeldskonvertering på kr -6,9 mill.

Salget i 4. kvartal var stabilt i forhold til foregående år. Driftsresultatet EBIT for kvartalet og året er belastet med en ekstraordinær goodwillavskrivning på kr 5,3 mill. For året under ett har det vært en kraftig resultatforbedring som følge av forbedret dekningsgrad og reduserte driftskostnader.

Norway Pelagic
Aksjene i Norway Pelagic ble solgt i juli 2010. Resultatandelen frem til andre kvartal er med i finansresultatet som inntekt fra investering i tilknyttede selskaper og utgjorde kr -0,7 mill.