Ber om at torsketrålerne får distriktskvoten

Fiskebåtredernes Forbund ber i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet om at den avsatte distriktskvoten på 2.000 tonn torsk blir fordelt til torsketrålerne.

Fiskebåt mener det ikke er behov for en egen distriktskvoteavsetning i høst, siden det gjenstår rundt 70.000 tonn av årets torskekvote. Torsk vil dermed vil være tilgjengelig for de som vil kjøpe utover høsten, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Langt mer torsk igjen enn i fjor

I følge Fiskeridirektoratets fangststatistikk gjenstod i begynnelsen av august rundt 70.000 tonn torsk av årets kvote, mens tilsvarende tall for samme periode i fjor var rundt 30.000 tonn. Forbundet mener at det i denne situasjonen ikke kan være behov for å benytte 2.000 tonn torsk i en egen distriktskvote-avsetning. Det vil være torsk tilgjengelig til de som ønsker å kjøpe torsk utover høsten.

Torskekvoten en utfordring i hysefisket

Fiskebåt viser samtidig til at enkelte torsketrålere ønsker å satse på hysefisket i høst. Fisket etter hyse er fritt for alle fartøygrupper, men det er svært lite sannsynlig at Norge greier å utnytte den tildelte kvoten. For trålerne som prioriterer hysefisket vil fartøyets torskekvote være den største utfordringen, fordi hysefisket oftest foregår i et blandingsfiske med torsk. Disse trålerne har derfor et sterkt ønske om å få vite hvilke torskekvoter de vil kunne disponere utover høsten.

– Uten bindinger

Fiskebåt ber på denne bakgrunn Fiskeri- og kystdepartementet om snarest å fordele den avsatte distriktskvoten på 2.000 tonn til torsketrålerne i henhold til gjeldende kvotefaktorer. Forbundet legger til grunn at årets tildeling skjer uten noen form for bindinger i likhet med fjorårets tildeling.