Ingen refordeling av torsk nord for 62°N

På bakgrunn av oppdatert fangststatistikk om utviklingen i fisket, har Fiskeridirektoratet kommet til at det ikke er grunnlag for refordeling nå.

Fiskeridirektoratet har mottatt flere innspill om refordeling av torskekvotene for fartøy i lukket gruppe under 11 meter nord for 62°N.

Det har samlet sett vært et godt torskefiske så langt i år, til tross for mye dårlig vær. Fisket har tatt seg kraftig opp de siste ukene, og foregår nå i et stort omfang med høye fangstrater.

Fra uke 12 til uke 13 viser ukestatistikken et landet kvantum på 5 700 tonn torsk for fartøy under 11 meter.

Fiskeridirektoratet forventer fortsatt høy fisketakt i tiden fremover, og har derfor kommet til at det ikke bør foretas noen refordeling nå, og heller ikke for andre fartøygrupper, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet følger utviklingen i fisket nøye og vil komme tilbake til en eventuell refordeling på et senere tidspunkt.