Stort bortfall av kystfiskefartøy

Bare i løpet av de siste syv årene har det blitt over 630 færre kystfiskefartøy med kystrettigheter på torsk i de fire nordligste fylkene.

I dag gjenstår omlag 1.650 fartøy, etter at det ble innført strukturordninger i kystfiskeflåten fra 2004. Det fremgår av en undersøkelse som Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har gjennomført, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Ved inngangen av 2004 var det 2.290 kystfiskefartøy med torskerettigheter i gruppe-I (adgangsbegrenset reguleringsgruppe) i de fire nordligste fylkene. Dette er nå redusert til 1.658 fartøy, noe som utgjør en reduksjon på 28 prosent i perioden.

Størst reduksjon i antall fartøy finner vi i gruppen under 11 meter, som er redusert med over 330 fartøy. Det er i dag om lag 970 fartøy i denne gruppen.

Relativt sett er det flåtegruppen mellom 15 til 21 meter som har størst reduksjon. Denne gruppen er over halvert i løpet av de siste syv årene, og består i dag av 145 fartøy med gruppe-I rettigheter.

Geografisk er det Nordland som har hatt størst reduksjon, både i antall fartøy og relativ utvikling. I perioden er antall fartøy redusert med over 330 kystfiskefartøy, noe som utgjør 30 prosent.

I Finnmark er reduksjonen på om lag 150 fartøy (26 prosent), Troms 130 (24 prosent) og Nord-Trøndelag 24 fartøy (32 prosent).

– Må utrede hvordan ytterligere nedbygging kan forhindres

Landsdelsutvalget mener at antall kystfiskefartøy langs kysten nå er på et såpass lavt nivå at Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) snarest må utrede hvordan en kan forhindre ytterligere nedbygging for å kunne ivareta størst mulig verdiskaping og lønnsomhet, og sikre aktivitet og bosetting langs kysten.

Landsdelsutvalget har en rekke ganger bedt FKD om snarest å foreta en samfunns- og næringsmessig evaluering av strukturkvoteordningen som inkluderer hele kystflåten.

– Det bes også om at departementet utreder alternative eller supplerende ordninger til strukturkvoteordning, og se dette opp mot samspill mellom marked, industri og fiskeflåte, sier fiskeriansvarlig i Landsdelsutvalget, Stian Jensen.

– Landsdelsutvalget vil arrangere en fiskeripolitisk konferanse 10. og 11. mai. Hovedfokus vil være hvordan bedre rammebetingelser for fiskerinæringen for å kunne øke verdiskapningen og aktivitet basert på marine ressurser i nordområdene, avslutter Jensen.

Om strukturordninger

Kondemneringsordning

Det ble fra 2003 innført kondemneringsordning for fartøy under 15 meter. Formålet med ordningen er at fartøy tas permanent ut av fisket, og kvotene overføres til samtlige gjenværende fartøyer i gruppen. Dette for å styrke driftsgrunnlaget til gjenværende fartøy. Ordningen ble avviklet ved årsskiftet 2008.

Strukturkvoteordning

Strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten ble innført med virkning fra 2004, for kystfiskefartøy mellom 15 til 27 meter. Fra 2008 ble ordningen utvidet til også å gjelde ned til 11 meter. Dette tillater fiskebåteiere å kjøpe og selge kystfiskekvoter mellom seg. Formålet med ordningen er å styrke driftsgrunnlaget for gjenværende fartøy, og at kvotegivende fartøy tas permanent ut av fiske.

Kilde: Landsdelsutvalget