Søker om krillkonsesjon i Sørishavet

Aker BioMarine har inngitt søknad om krillkonsesjon for operasjon med fartøyet Antarctic Navigator i Sørishavet.

Antarctic Navigator eies i dag av et heleid datterselskap av Aker ASA, men vil kunne erverves av Aker BioMarine til markedspris, dersom Aker BioMarine tildeles konsesjon, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding.

– Den betydelige innsatsen vi har nedlagt i produktutvikling og åpning av nye markeder, har skapt grunnlag for å realisere planen om operasjonell innsats med to fangstfartøy, sier konsernsjef Hallvard Muri.

Han legger til at selskapet ikke på noen måte tar det for gitt at selskapet blir tildelt konsesjon til ytterligere ett fartøy, men håper at Aker BioMarine gjennom sin betydelige satsing på bærekraftig og miljøvennlig ressursutnyttelse og markedsutvikling, har vist at selskapet er en seriøs og langsiktig aktør, som med to lisenser vil kunne være med på å fremme norske interesser i den tiltagende internasjonale konkurransen for biomarine produkter.

Det er antatt at søknaden om konsesjon for fiske av krill vil være behandlet innen utløpet av juni måned, fremgår det av meldingen.