Aker BioMarine taper tross økt salg

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine fikk i første kvartal 2011 et resultat før skatt på -21,0 millioner kroner, mot -34,0 millioner kroner i første kvartal 2010.

Driftsinntektene økte til 70 millioner kroner i 1. kvartal 2011, fra 49 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det fremgår av regnskapsrapporten for første kvartal 2011 som Aker BioMarine ASA la frem i dag.

Les utdrag fra regnskapsrapporten her:

Økt satsning

Salget av Superba™ Krill fortsetter å øke i første kvartal 2011, samtidig som selskapet inngikk sin første store kontrakt i Kina. Aker BioMarine øker satsningen og har startet omfattende rekrutteringsprosess av nye medarbeidere samt innlevert konsesjonssøknad på ytterligere et krillfartøy, ”Antarctic Navigator”.

Les også: Søker om krillkonsesjon i Sørishavet 05.05.2011

Omsetningen i første kvartal 2011 fra videreført virksomhet endte på MNOK 70 mot MNOK 49 i samme periode i 2010. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av Superba™ Krill. Det er fortsatt høyere etterspørsel enn tilgjengelig produkt for Qrill™, men salget i første kvartal 2011 var noe lavere sammenlignet med samme periode 2010 som følge av noe forskyvning i shippingplanene. Prisutviklingen er fortsatt positiv. Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på MNOK 11 i første kvartal 2011, mot MNOK 0 for samme periode i 2010. EBITDA utviklingen i kvartalet reflekterer økt Superba™ Krill salg samt at Saga Sea har hatt et godt fiskeri etter oppstart i midten av februar. Kontantstrøm fra drift reflekterer resultatet i perioden, rentebetalinger og endret arbeidskapital.

Fangst og produksjon

Fiskerisesongen 2011 startet opp 15. februar 2011 etter at man hadde gjennomført et akustisk forskningstokt i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Norge er den nasjonen som nå fanger mest antarktisk krill fra Sørishavet og sto for mer enn halvparten av det totale fisket i 2010. I likhet med andre nasjoner som fisker antarktisk krill, er det norske fisket konsentrert innenfor CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living resources) delområdene 48,1, 48,2, 48,3 og 48.4. Det er rikelig med krill i disse områdene, men de biomassevurderinger som tidligere har vært gjennomført er gamle. Aker Biomarine valgte å frigi Saga Sea og dekke kostnadene for en ukes forskningstokt for å oppdatere forskingsdata og bekrefte biomasse størrelsen i South Orkney området. Undersøkelsene ble utført av forskere fra Havforskningsinstituttet i samarbeid med mannskapet ombord. Prosjektet er en integrert del av "NorChik", et norsk‐kinesisk forskningsprosjekt under etablering som tar sikte mot å bygge tidsserier av krill biomasse og distribusjonsmønstre knyttet til topografi, hydrografi og overflod, distribusjon og atferd av krillrovdyr i Sør‐Orknøyene området. Toktet ble fra Havforskings instituttets folk beskrevet som meget vellykket.

I første kvartal 2011 har Saga Sea produsert 2 926 tonn med Qrill™ sammenlignet med totalt 4 256 tonn samme periode 2010. Fangstresultatene er gode og som forventet gitt nesten en måneds senere oppstart i 2011.

Produksjon av Superba™ Krill går som planlagt. Hos selskapets samarbeidspartner har man i april ytterligere økt produksjonskapasiteten til en årlig produksjonskapasitet på rundt 500 tonn Superba™. Selskapet fokuserer videre på produkt‐ og prosessforbedringer, samt å redusere produksjonskostnader.

Superba™ Krill

Generelt opprettholder Aker BioMarine et høyt salgsnivå for Superba™ Krill, med positiv utvikling både blant eksisterende kunder og nye prospekter. Totalt solgte selskapet 56 tonn Superba™ Krill i første kvartal 2011, sammenlignet med 51 tonn i forrige kvartal og 28 tonn i samme kvartal i fjor. Spesielt er utviklingen er Europa svært god, og Europa stod i første kvartal volummessig for rundt 38 prosent av Superba™ salget. Dette skyldes en kombinasjon av nye kunder og positiv utvikling blant eksisterende kunder. Det amerikanske markedet utvikler seg også positivt, med stadig økende mediaomtale og investeringer i markedsføring.

Hovedfokus for Aker BioMarine i Asia er å identifisere og gjøre avtaler med riktige partnerne og starte nødvendige regulatoriske prosesser. I første kvartal 2011 inngikk selskapet en femårig leveranseavtale med en kinesisk kunde på minimum 230 tonn. Leveransene vil starte så snart kunden har fått regulatorisk godkjenning og importlisens. Det forventes at denne kan være på plass i løpet av en 3‐6 måneders periode og at de første leveransene dermed vil skje i tredje kvartal. For det øvrige Asiatiske markedet er det god driv i Aker BioMarines aktiviteter, og flere avtaler er i prosess.

Aker BioMarine fortsetter å høste av arbeidet selskapet har lagt inn i krilloljeforsking de siste årene. I første kvartal ble en studie som dokumenterer Superba™ positive helseeffekter knyttet til metabolsk syndrom (overvekt) publisert. I tillegg har et italiensk universitetsmiljø publisert en studie knyttet til Superba™ som dokumenterer Superba™s helseeffekter knyttet til blodlipider og fettinnhold i lever.

Les også: – Gjennombrudd for Superba i Kina 22.03.2011

Qrill™

Aker BioMarine merker fortsatt økt etterspørsel etter Qrill™, spesielt fra eksisterende kunder, som et resultat av opplevd effekt ved bruk av Qrill™ hos brukerne. Selskapet solgte i første kvartal 1 521 tonn. Dette er betydelig lavere enn det selskapet solgte i fjerde kvartal 2010 som følge av sesongvariasjoner og 18 prosent lavere enn samme periode i 2010. Nedgangen skyldes at forsendelsesplanene har blitt midlertidig forskjøvet, og noe sesongvariasjon i produksjon og uttak, men Aker BioMarine har fortsatt kommitert hele sin planlagte produksjon for 2011.

Hittil i 2011 har Aker BioMarine oppnådd høyere priser enn i fjerde kvartal 2010. Aker BioMarine fortsetter arbeidet med å realisere verdipotensialet for Qrill™ og som en del av dette etablerer selskapet seg i nye markedssegmenter, blant annet fôr til kjæledyr.

CLA/holding

Royaltyinntektene fra CLA/Tonalin® ble i første kvartal 2011 MNOK 3 sammenlignet med MNOK 3 i samme kvartal i fjor.

Trygg Pharma joint venture

Trygg Pharma Gruppen består av virksomhetene Trygg Pharma AS, Natural Nutrition Development AS og Epax gruppen. Dette joint venture selskapet vil med sin erfaring fra utvikling, produksjon og salg være unikt posisjonert for utvikling av ny og patentbeskyttede høykvalitets omega‐3 produkter, samt utvikling av nye og differensierte produkter i samarbeid med partnere. I april ansatte Trygg Pharma Terje Bakken som ny konsernsjef. Bakken kommer fra Yara hvor han har vært en del av konsernledergruppen. Aaron Kramer, som har vært konsernsjef siden oppstarten av Trygg Pharma, vil fortsette som konserndirektør med ansvar for forretningsutvikling.

Outlook

Som selskapet meldte i børsmelding 30. april har selskapet levert inn en søknad om ytterligere en krillkonsesjon for fartøyet Antarctic Navigator. Navigator Marine AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, har bekreftet at Aker BioMarine får kjøpe krillfartøyet Antarctic Navigator til markedspris dersom selskapet får konsesjon. Det strategiske rasjonale for å øke fangst‐ og produksjonskapasiteten er at selskapet opplever god etterspørsel etter både Superba™ Krill og Qrill™. Samtidig stilles det krav om høyere leveransesikkerhet i fangstleddet og økt produksjonsfleksibilitet. Dette er sentrale elementer i videreutviklingen av selskapet både for å være en langsiktig troverdig leveransepartner, men også i større grad kunne utvikle nye krillbaserte produkter som følge av økt produksjonsfleksbilitet.

Selskapet satser nå på å utvide krillproduktporteføljen gjennom å finne nye applikasjoner for krillprodukter. I første omgang arbeides det med å utvikle et krillbasert pulverprodukt som vil inngå sammen med andre ingredienser i spesifikke produktformuleringer rettet mot kosttilskudd. Samtidig arbeides det med en videreutvikling av dagens Superba™ krill olje med fokus på høyere spesifikasjon og kvalitet. Selskapet samarbeider også aktivt med større og ledende internasjonale selskaper for å utvikle nye markeder og anvendelsesområder for krill. Selskapet arbeider konkret med å utvikle krillmarkedet innenfor det raskt voksende markedet for ”functional food” kategorien, hvor Superba™ vil være en ingrediens i matvarer og forventer nærmere avklaring av det kommersielle potensialet i løpet av 2011/2012

Selskapet ser også store muligheter for å utvikle nye markeder for Qrill™ produkter, i første omgang rettet mot kjæledyrefôr som er et nytt premium segment.

For å kapitalisere på disse mulighetene har selskapet også igangsatt et større rekrutteringsprosjekt for styrke sentrale deler av organisasjonen. De fleste stillinger forventes å være besatt i løpet av tredje kvartal.

Guiding 2011

  • 230 – 250 tonn Superba™ krill olje med gjennomsnittspriser noe lavere enn 2010.
  • 8 000 ‐ 10 000 tonn Qrill™ med gjennomsnittspriser noe høyere enn 2010.
  • Dersom selskapet får konsesjon og beslutter å kjøpe Antarctic Navigator, vil selskapet vurderer både fremmedkapital og egenkapital som mulige finansieringskilder. Det er forventet at konsesjonssøknaden behandles i løpet av andre kvartal og at endelig finansiering vil bli avklart i løpet av tredje kvartal 2011 gitt at selskapet får konsesjon og beslutter kjøp av Antarctic Navigator.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2011 - Aker BioMarine ASA (pdf)
Presentasjon Q1 2011 - Aker BioMarine ASA (PDF)