44 millioner ekstra til MAREANO

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 44 millioner kroner til MAREANO i 2011.

Av disse skal 30 millioner kroner brukes til kartlegging av det tidligere omstridte området ved grensen mot Russland og 14 millioner kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011, melder MAREANO.

– Den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten viser at det er behov for økt kunnskapsinnhenting om blant annet de marine økosystemene og ressursene i Lofoten-Vesterålen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Det vil i denne sammenheng være aktuelt å hente inn økt kunnskap om blant annet gytefelt, gytebestander og bunnhabitater. Det vil også være behov for å belyse problemstillinger knyttet til fiskerinæringen og samspillet med andre næringer.

Mareano-kartlegging

I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten skal Mareano-programmet fullføre kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i 2011, og deretter i de øvrige områdene som ennå ikke er kartlagt.

I tillegg skal Mareano-programmet kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for grenselinjen i Barentshavet, i henhold til avgrensningsavtalen mellom Norge og Russland.

Regjeringen foreslår til sammen 44 millioner kroner i tilleggsbevilgning til Mareano i 2011, fordelt med 30 millioner kroner til kartlegging av det tidligere omstridte området og 14 millioner kroner å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011. Midlene fordeles likt mellom Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

MAREANOs årsrapport for 2010

MAREANO har nylig lagt frem sin årsrapport for 2010. MAREANO-programmet har i 2010 prioritert følgende oppgaver:

  • Rapportering av resultater fra Nordland VII, Troms II, Tromsøflaket og Eggakanten.
  • Formidling og rapportering av MAREANO-resultater gjennom mareano.no, fellesrapporten fra Faglig forum, overvåkingsgruppen og risikogruppen i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen for Barents-havet, MAREANOs brukerkonferanse den 6. mai og MAREANOs bokutgivelse.
  • Innsamling av nye dybdedata og geo-bio-data fra gjenstående områder i Troms III, Nordkapp-transektet og Nordland VI.

Totalt ble det i 2010 samlet inn bio-geo-data fra et 16 000 km2 stort areal, mens dybdedata ble innsamlet fra et areal på 7 069 km2. I tillegg ble det innhentet dybdedata fra Statoil innsamlet i 2003, melder MAREANO.

MAREANO-programmet hadde i 2010 et totalt budsjett på 60,42 millioner kroner, hvorav 51,4 millioner kroner ble bevilget over statsbudsjettet fra Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet. De resterende 10,59 millioner kronene ble bevilget som egenfinansiering fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse.

– Fremdrift og ressursbruk er i all hovedsak i samsvar med aktivitetsplanen for 2010 og tilhørende vedtak i styringsgruppen, opplyser MAREANO i en pressemelding.