Øker tobiskvoten for 2011

Tobis. Foto: Havforskningsinstituttet

Fiskeri- og kystdepartementet har etter anbefaling fra Havforskningsinstituttet, økt kvoten for fiske etter tobis med 30.000 tonn for 2011.

Havforskningsinstituttet har på bakgrunn av tobistoktet i Nordsjøen i perioden april – mai 2011, anbefalt at tobiskvoten for 2011 kan økes fra 60 000 tonn til 90 000 tonn i norske farvann.

– Sammen med naturgitte forhold har god og langsiktig fiskeriforvaltning gitt oss historisk rike ressurser i havet. Det langsiktige arbeidet med også å bygge opp de bestandene som har vært svake er viktig, og forvaltningsmodellen for tobis er et eksempel på dette arbeidet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Etter råd fra Havforskningsinstituttet har jeg nå besluttet å øke tobiskvoten i norske farvann med 30 000 tonn for i år, sier Berg-Hansen.

Anbefaler høyere kvote etter ny kunnskap

Forslaget om å øke kvoten bygger på ny og oppdatert kunnskap om tobisforekomstene på alle de viktige feltene i norsk økonomisk sone (NØS), opplyser Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Det er Norge og Danmark som fisker mest tobis. De årlige tobislandingene utgjorde i snitt 815 000 tonn mellom 1990 og 2002, men har vært betydelig lavere de siste årene. Nedgangen har vært spesielt stor på norsk side. I fjor var kvoten her på 50 000 tonn.

Mer fiske i tre områder

Norge har innført en ny forvaltningsmodell for fiske etter tobis. Forvaltninga av tobis er områdebasert, og innebærer at fiskefeltene er delt inn i områder som vekselvis åpnes og stenges annet hvert år. På den måten vil en del av gytebestanden av tobis være beskyttet hvert år, og muligheten for lokal nedfisking minimeres. Dette skal sikre målet om bærekraftige tobisbestander på alle viktige felt.

Den norske sonen er delt inn i seks områder, som igjen har to underområder hver. Til tross for et utstrakt fiskeri etter tobis finnes det fremdeles gode tobisforekomster i tre av disse feltene, heter det fra Havforskningsinstituttet. Det er disse forekomstene som gjør at instituttet finner det forsvarlig å øke kvoten fra 60 000 til 90 000 tonn.

Les også: Regulering av fisket etter tobis i 2011 16.12.2010
Les også: Mindre tobiskvote og ingen øyepål 26.10.2010

Holder tre områder stengt

Tre tobisområder er unntatt fiske. Målet er å bygge opp bærekraftige lokale gytebestander i denne delen av NØS. På årets tobistokt ble det registrert meget dårlig rekruttering av ettåringer og lav gytebiomasse i disse områdene, og Havforskningsinstituttet råder til at de forblir stengt.

Les også: Havsil er viktig for livet i Nordsjøen 06.04.2011