Fullverdig ledighetstrygd for fiskere

Fra 1. juli i år vil ledighetstrygden for fiskere og fangstfolk bli lagt om til å bli basert på inntektsnivå, slik som ved alminnelig arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven.

Det fremgår av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– En gledelig prinsipiell tilpasning

– Dette er en gledelig prinsipiell tilpasning av regelverket, sier saksbehandler Jørn Pedersen i Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Det er Fiskarlaget i samarbeid med Norsk Sjømannsforbund som de siste to årene har vært i dialog med myndighetene om denne saken.

Jørn Pedersen sier Fiskarlaget er fornøyd med at fiskarlagets innspill er tatt til følge når ordningen nå er tilpasset de vilkårene som også gjelder for ordinære arbeidstakere. En av utfordringene i arbeidet med de nye reglene, var nettopp det å finne en tilpasning av regelverket opp mot at fiskere er selvstendig næringsdrivende og dermed har egne regelverk for både trygder, avgifter og skatt.

Arbeidsledighetstrygden for fiskere vil derfor fortsatt være noe annerledes enn arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven, på grunn av fiskernes spesielle yrke og status. Det er fortsatt slik at det er produktavgiften ved omsetning av fisk som skal finansiere ordningen.

Forslaget har vært på høring og i følge det som står i revidert nasjonalbudsjett var det, med få unntak, bred støtte til forslaget.

Mottatt med glede i Norsk Sjømannsforbund

Forbundsnestleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund er glad for endringen som ventelig blir vedtatt.

– Vi har all grunn til å juble over at vårt krav om en ledighetstrygd å leve av også for fiskere endelig har blitt oppfylt, sier er fornøyd forbundsnestleder Johnny Hansen i en pressemelding.

– Havfiskere er arbeidstakere

– Det har i løpet av det siste tiåret vært et kontinuerlig arbeid fra Norsk Sjømannsforbund for å få forståelse hos både myndigheter og øvrige parter i fiskerinæringen for at havfiskere i praksis er arbeidstakere, og derfor også bør ha sosiale rettigheter som arbeidstakere. Nå har vi nådd i mål på et av våre mest sentrale punkt, avslutter Johnny Hansen.

I hovedsak vil endringene bestå av følgende:

  • Endring fra fast dagpengesats på 360 kroner til samme inntektsbasert fastsetting som arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven, på 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.
  • Dagpengegrunnlaget vil være basert på tidligere inntekt fra fiske og fangst.
  • Som i den alminnelige arbeidsledighetstrygden må også arbeidsledige fiskere og fangstfolk oppfylle krav til minsteinntekt for å få dagpenger.
  • Når en fisker på blad B blir arbeidsledig kan han likevel få dagpenger selv om han ikke har vært fisker lenge nok til å oppfylle kravet om minsteinntekt. I beregningsgrunnlaget for minsteinntekt og dagpengesats vil da annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske.
  • Varigheten av stønaden vil bli begrenset til 104 uker, tilsvarende som for den alminnelige arbeidsledighetstrygden.
  • Det skal ytes stønad for 5 virkedager pr. uke, mot 6 dager pr. uke i dag.

I en overgangsperiode som varer ut 2011, vil fiskerne kunne velge mellom dagpenger etter gammel eller ny ordning. Ordningen skal evalueres etter utløpet av 2012.

Endringen skjer i form av en forskrift som får virkning fra 1. juli i år.