Svakere fra Nergård

Fiskerikonsernet Nergård AS oppnådde i 2010 et resultat før skatt på 34 millioner kroner, mot 52 millioner kroner i 2009.

– Dette er svakere enn i 2009, men skyldes at 2009 inneholdt et betydelig beløp i valutagevinst etter tilsvarende tap i 2008, opplyser Nergård AS i en pressemelding.

Derimot ble driftsresultatet før avskrivninger og finanskostnader (EBITDA) betydelig bedre enn året før, med 142 millioner kroner i 2010 mot 106 millioner kroner i 2009.

– Dette skyldes positive resultater innen konsernets fiskeflåte og deler av vår hvitfiskindustri og deler av vår pelagiske industri. En del av hvitfiskindustrien, en del av pelagisk industri og rekeindustrien bidro negativt, opplyses det i meldingen fra Nergård.

Omsetningen i 2010 havnet på knapt 1,7 milliarder kroner, noe som er omtrent på nivå med omsetningen i 2009. I november 2010 kjøpte Nergård Holding AS seg opp fra 49 til 100 prosent eierandel i Nergård AS.

Les også: Har kjøpt hele Nergård-konsernet 19.11.2010
Les også: Nergård resultat på 52 mill. 27.04.2010

Trålerdriften bidro mest

Konsernet fikk høyest driftsresultat fra tråldriften, som bidro med 50 millioner kroner. Hvitfisk foredling ga 27 millioner kroner i driftsresultat, mens pelagisk foredling bare oppnådde et driftsresultat på 2 millioner kroner.

Rekeforedlingen ga betydelig underskudd. Rekeforedlingsbedriften er må solgt til nye eiere.

Det generelle bildet er at marginene innen hvitfisk foredling bedret seg betraktelig i forhold til kriseåret 2009. For pelagisk foredling har marginene gått ned. Segmenttallene for foredling er gjengitt nedenfor, og er summen av aktivitetene på flere datterselskaper og anlegg.

På datterselskapsnivå varierer prestasjonene. Noen av datterselskapene hadde gode resultater, mens andre hadde dårlige resultater, opplyses det i meldingen fra Nergård.

Nergård hadde betydelig utfordringer knyttet til lønnsomheten ved virksomhetene på Senja og på Bø, mens foredlingsvirksomhetene på Værøy, Moskenes og Breivikbotn leverte gode tall. Det er satt i gang tiltak for å styrke inntjeningen på Senja og Bø.

I tillegg til ovennevnte segmenter omfatter konsernregnskapet morselskapets og salgsselskapets aktiviteter, samt en del annen aktivitet knyttet til fryseterminaler, eiendommer og tilknyttede selskaper.

Les også: «Arvid Nergård» mistenkt for dumping 27.10.2010
Les også: – Fant råtten fisk hos Nergård 02.06.2010

Nøkkeltall 2010


Resultatregnskap (tall i mill. kroner)

2010

2009

2008
Inntekter 1 675 1 712 1 729
Driftsresultat før avskrivninger og
finanskostnader (EBITDA)
142 106 130
Driftsresultat før finanskostnader (EBIT) 80 38 72
Resultat før skatt (EBT) 34 52 -11

Balanse (tall i mill. kroner)

2010

2009

2008
Anleggsmidler
Omløpsmidler
1 178
487
1 093
547
967
709
Sum eiendeler 1 665 1 640 1 676
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
570
660
435
557
557
445
513
513
504
Sum egenkapital og gjeld 1 665 1 640 1 676


Konsernets hovedaktiviteter i 2010 var innen fangst og innen hvitfisk-, pelagisk- og rekeforedling. Nedenfor er gjengitt nøkkeltall fordelt på de nevnte segmentene, eksklusiv ekstraordinære inntekter og nedskrivninger.

Segmentinformasjon 2010

Tall i mill. kroner Fangst (tråldrift) Hvitfisk foredling Pelagisk foredling Reke foredling

Omsetning

290 585 534 124
Driftsresultat før avskrivninger og finanskostnader (EBITDA) 80 38 14 -8
Driftsresultat etter avskrivninger, men før finanskostnader (EBIT) 50 27 2 -10

Om Nergård-gruppen

Nergård-gruppen er et av Norges største fiskerikonsern. Konsernet har underselskaper innen fangst, foredling og salg/marked. Foredlingsindustrien er lokalisert i alle fylkene i Nord-Norge og benytter råstoff fra hele bredden av det norske fiskefartøyer fangster og bringer i land. Konsernets salgs- og markedsapparat selger og markedsfører produktene som produseres i en lang rekke land i fire av verdensdelene. Kilde: Nergård AS