Foreslår ny forvaltningsregel for torsk

Fiskebåtredernes Forbund mener at forvaltningsregelen for nordøst-arktisk torsk bør endres, slik at en årlig kvoteendring på 20 prosent blir mulig.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) argumenterer blant annet med at dette vil gi en mer robust forvaltningsstrategi i forhold til å håndtere opp- og nedgang i bestanden. Fiskebåt foreslår en torskekvote på 630.000 tonn neste år og en hysekvote på 243.000 tonn, melder forbundet på sin hjemmeside.

Fiskebåt foreslår en torskekvote på 630.000 tonn neste år og en hysekvote på 243.000 tonn. Fiskebåt kommer med kvoterådene i brev til Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet.

Nordøst-arktisk torsk

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. I samsvar med forvatningsregelen anbefaler ICES en totalkvote for nordøst arktisk torsk i 2010 på 577.500 tonn. Uten begrensningen i forvaltningsregelen på maksimum årlig endring ville kvoteanbefalingen i henhold til regelen vært 765.000 tonn i 2010.

Forvaltningsregelen for nordøst arktisk torsk sier at totalkvoten bare kan endres med inntil 10% fra et år til et annet, med mindre gytebestanden faller under Bpa, da regelen gir åpning for større reduksjoner. Fiskebåtredernes Forbund har i hovedsak vært positiv til forvaltningsregelen som Norge og Russland er enige om for nordøst arktisk torsk, men har helt siden den ble fastsatt argumentert for at totalkvoten generelt må kunne endres med mer enn 10% fra et år til et annet. Konkret har forbundet anbefalt at det bør være adgang til mellom 20 og 25% årlig endring.

Mer robust

Fiskebåtredernes Forbund vil understreke at adgang til en større årlig endring gir en mer robust forvaltningsstrategi i forhold til ønsket om en bærekraftig beskatning av bestanden. Det følger naturlig at ettersom dagens forvaltningsregel med 10% årlig endring er i samsvar med føre var kriteriene, så vil den også være det med for eksempel 20% årlig endring. For bestandens ve og vel er det normalt langt viktigere å redusere kvotene mer i nedgangstider, enn hva som vil være den ”negative” effekten av å øke kvotene mer i oppgangstider, uttaler Fiskebåt.

Dynamikken i bestanden

En viktig grunn til at Fiskebåtredernes Forbund foreslår å øke adgangen til kvoteendringer fra et år til et annet er dynamikken i bestanden. Under oppturer og nedturer i bestanden kan både gytebestanden og totalbestanden endre seg vesentlig mer enn 10%, og det kan føre til at dagens forvaltningsregel fører til at kvotefastsettelsen kommer i sterk utakt med bestandsutviklingen. Forbundet viser blant annet til at slik utviklingen i bestanden av nordøst arktisk torsk er i dag, vil vi fort kunne komme i en situasjon der vi får kvoteøkninger i en periode der bestanden er på full fart nedover. Det er ingen heldig utvikling, og Fiskebåtredernes Forbund frykter at dette over tid vil kunne forsterke svingningene i kvotene, fremfor å stabilisere kvotene som var hovedmålsettingen med 10%-regelen.

For å illustrere dette viser Fiskebåtredernes Forbund til arbeidsgrupperapporten for nordøst arktisk torsk. Her fremgår det at totalbestanden av nordøst arktisk torsk (målt i vekt) ble redusert med 21,3% fra 1997 til 1998. Fra 2000 til 2001 økte derimot totalbestanden med 26,2%, mens den økte med 23,4% fra 2007 til 2008. Når det gjelder utviklingen i gytebestanden er utslagene enda større. I ACOM rapporten for kvoteanbefalingen for 2010 fremgår det at gytebestanden av nordøst arktisk torsk økte med 34,4% fra 1997 til 1998, mens økningen fra 2008 til 2009 er antatt å være 41,4%. ICES forventer videre at gytebestanden av nordøst arktisk torsk vil øke med mer enn 50% fra 2009 til 2010.

Også i tilknytning til fjorårets kvoteforhandlinger mellom Norge og Russland foreslo Fiskebåtredernes Forbund at Norge burde ta initiativ overfor Russland til å endre forvaltningsregelen for nordøst-arktisk torsk, slik at det ble tillatt med minst 20% endring i kvotene fra et år til et annet. Forbundet argumenterte med at dette ville gi mulighet for et langt bedre samsvar mellom kvoten og bestandssituasjonen. Fiskebåtredernes Forbund viste ellers til at det ikke uten videre er ”ufarlig” å bygge opp en stor bestand av nordøst arktisk torsk. Ikke bare innebar det en stor fare for økt kannibalisme, men det ville også innebære en kraftig økning i konsumet av andre fiskearter som lodde, reker og hyse. Forbundet mente, og mener, at kostnaden med å bygge opp en svært stor bestand av nordøst arktisk torsk er undervurdert i dagens forvaltningsstrategi. Det er også betenkelig at dette spørsmålet blir viet så lite oppmerksomhet i forskningskretser, til tross for at det er en uttrykt fiskeripolitisk målsetting både Norge og i andre land om å legge større vekt på bestandsinteraksjoner (økosystembasert forvaltning).

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen fulgte rådet fra blant annet Fiskebåtredernes Forbund om å øke totalkvoten for nordøst arktisk torsk med ca 20% fra 2008 til 2009. Partene valgte imidlertid å gjøre dette som en ad hoc løsning, og lot forvaltningsregelen stå uendret. Dette ble kommentert i pressemeldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet, hvor det heter:

”Partene har i kvotefastsettelsen for torsk i 2009 gått utover rammene for den etablerte forvaltningsstrategien ved at kvoten økes med omtrent 20 prosent, mens det normale skal være inntil 10 prosent endring fra et år til det neste. Bakgrunnen for denne beslutningen er at det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har vurdert bestandssituasjonen til å være langt bedre enn det som er lagt til grunn de siste årene. Det er imidlertid et sentralt punkt i årets avtale at partene i neste års forhandlinger skal vende tilbake til den vedtatte strategien.”

Havforskningsinstituttet kommenterer dette forholdet i tilknytning til kvoteanbefalingen for 2010. Mer konkret skriver instituttet:

”Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES. Ved kvotefastsettelsen for 2009 ble forvaltningsregelen fraveket, en praksis ICES ikke anser for å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det er protokollfestet i Den norsk-russiske fiskerikommisjonen at man for 2010 skal gå tilbake til å følge forvaltningsregelen.”

– Fiskebåtredernes Forbund vil presisere at det er avviket fra forvaltningsregelen som sådan som ikke er i tråd med føre-var-tilnærmingen, mens selve kvoten ble satt i samsvar med føre-var-regelen. Det innebærer også at dersom Den norsk-russiske fiskerikommisjonen bestemmer seg for å endre forvaltningsregelen til å tillate 20% årlig kvoteendring, så vil en kvoteøkning på 20% ikke være noe avvik i forhold til en føre-var-tilnærming, uttaler Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund mener på denne bakgrunn at Norge og Russland bør endre forvaltningsregelen for nordøst arktisk torsk slik at det på generelt grunnlag tillates 20% årlig endring i totalkvoten. Dette innebærer at totalkvoten for nordøst arktisk torsk bør fastsettes til 630.000 tonn i 2010.

Nordøst-arktisk hyse

ICES klassifiserer hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. ICES har samtidig vurdert høstingsregelen som ble vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon i 2007 til å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen.

ICES anbefaler i tråd med høstingsregelen en kvote på 243.000 tonn i 2010. Det innebærer en økning på 25% i forhold til årets kvote. Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at uten begrensningen i høstingsregelen på maksimum 25% årlig endring i totalkvoten ville kvoteanbefalingen vært 328.000 tonn.

Støtter kvoterådet for hyse

– Fiskebåtredernes Forbund støtter kvoterådet fra ICES om en totalkvote av hyse på 243.000 tonn i 2010. Forbundet merker seg samtidig at Havforskningsinstituttet mener at hysebestanden kan være overestimert, og at dette kan skyldes usikkert uttak på grunn av IUU-fiske, potensielle problemer med utkast og mangelfull prøvetaking.

– Fiskebåtredernes Forbund konstaterer likevel at en totalkvote på 243.000 tonn i 2010 representerer et forsiktig uttak i forhold til den antatte bestandssituasjonen. Det må også tillegges vekt at totalkvoten neppe vil bli fisket i 2009, og heller ikke i 2010. En romslig kvote åpner imidlertid for et liberalt reguleringsregime fra starten av året, og dette kan mange fartøyer nyte godt av i planleggingen og gjennomføringen av fisket, mener Fiskebåt.

Mer hyseforskning

– Fiskebåtredernes Forbund har samtidig merket seg at ICES har hatt innvendinger til bestandsberegningene av hyse de siste årene, og ICES-arbeidsgruppens beregninger for både 2007 og 2008 ble forkastet gjennom kvalitetssikringen i ICES, mens beregningene de to siste årene er godkjent under tvil.

Forbundet mener på denne bakgrunn at det er nødvendig å forbedre ressursforskningen på hyse slik at vi i fremtiden unngår å komme i en lignende situasjon som den vi hadde for 2007 og 2008.

– Fiskebåtredernes Forbund forutsetter at Havforskningsinstituttet tar de nødvendige initiativ for å bedre kvaliteten på forskningen på bestanden av nordøst arktisk hyse, uttaler Fiskebåt.