Refordeler tredjelandskvantum av torsk

Fiskeri- og kystdepartementet refordeler gjenstående tredjelandskvantum i fisket etter torsk nord for 62°N.

Det gjenstår 10 016 tonn nordøst arktisk torsk av tredjelandskvoten som følge av at det ikke er inngått avtale med Færøyene for 2011, og fordi EU ikke har vært i stand til å tilby Norge aktuelle byttekvoter.

– Dette fordeles nå blant norske fiskere med 4 055 tonn til trålerflåten og 5961 tonn til konvensjonelle fartøy, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Les også: Fiske etter torsk, hyse og sei i 2011 22.12.2010

Følger «trålstigen»

Når den norske totalkvoten som fordeles mellom norske fiskere nå økes, får dette konsekvenser for kvoteandelene til henholdsvis trålerflåten og konvensjonelle fartøy på bakgrunn av den vedtatte «trålstigen».

En ny norsk totalkvote på 337 269 tonn gir trålerflåten en kvoteandel på 32,75 prosent (104 790 tonn), mens konvensjonelle fartøy får en kvoteandel på 67,25 prosent (215 179 tonn).

Fartøykvotene for trål og konvensjonelle havfiskefartøy økes i henhold til ny beregning med henholdsvis 46 og 8 tonn per kvotefaktor. Dette utgjør totalt 763 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy.

Konvensjonelle kystfartøy på 21 meter og over gis et fartøykvotetillegg tilsvarende økningen i totalkvote etter fordeling på grupper. Dette utgjør en kvoteøkning på 2,85 prosent inklusive samme overregulering som tidligere. I kvantum utgjør dette fra 4,6 til 5,7 tonn, totalt 847 tonn.

Ikke økning på fartøynivå for fartøy under 21 meter

Det gis ikke kvoteøkning på fartøynivå for fartøy under 21 meter, men kvantumet tillegges gruppekvoten for de enkelte lengdegrupper.

Kvotetillegget i åpen gruppe utgjør totalt 567 tonn. Tillegget gir ikke grunnlag for kvoteøkning på fartøynivå, verken for maksimalkvoten eller garantert kvantum. Fisket på maksimalkvoten ble stoppet 5. mai kl 24. Fra dette tidspunktet kan fisket fortsette innenfor garanterte kvanta, opplyser departementet.

Oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling

Se også egen sak om fiske i åpen gruppe, for eiere av fartøy merkeregistrert i det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning, og fordeling av 3000 tonn.

Les også: Fordeler 3000 tonn torsk i åpen gruppe 19.05.2011

Det gjøres ikke endringer i den bifangstordningen utover å fremskynde starten til mandag den 29. august 2011, opplyser departementet.