NOx-avtalen godkjent av ESA

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Miljøavtalen om NOx 2011-2017 ble den 19. mai 2011 godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Miljøavtalen har dermed trådt i kraft.

– Dette er en svært gledelig nyhet, sier daglig leder i NOx-fondet, Geir Høibye, i en pressemelding.

– NOx-fondet kan dermed gi støtte til nye NOx-reduserende tiltak i årene framover, og slik bidra til å redusere Norges utslipp av nitrogenoksid (NOx) og dermed bidra aktivt til at Norge kan oppfylle sine internasjonale miljøforpliktelser, sier Høibye.

Les også: Her er NOx-avtalen 14.12.2010
Les også: Ny NOx-avtale underskriven 14.12.2010

Tilslutning fra 527 virksomheter

Alle bedrifter som tilknytter seg NOx-fondet innen 1. juli 2011 oppnår avgiftsfritak for den fiskale NOx-avgiften fra 1. januar 2011. De som tilknytter seg senere får avgiftsfritak fra den dato de tilknytter seg. Per dags dato har 527 virksomheter tilsluttet seg den nye avtalen, hvorav 494 virksomheter også er tilsluttet Miljøavtalen 2008-2010.

ESAs godkjenning betyr at utslipp av NOx for første halvår 2011 for tilknyttede virksomheter skal innrapporteres innen 18. juli og at 0-sats skal benyttes for innrapportering til Toll- og avgiftsmyndighetene.

Støtte til tiltak

Søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak kan nå motta inntil 80 prosent støtte, begrenset oppad til inntil 350 kr/kg NOx redusert for nybygg og ombygging til gassdrift, skriver Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) på sine nettsider.

Virksomheter som har mottatt tilsagn om støtte betinget av ESAs godkjenning, vil motta nye tilsagnsbrev. Virksomheter som har mottatt tilsagn for tiltak gjennomført i 2011 som har rett på økt støtte, vil få oppdatert tilsagn som vil bli utsendt etter hvert som administrasjonen får dem ferdig, opplyses det fra NOx-fondet.