Utvikling av miljøvennlige småbåthavner

Et tverrfaglig forskningsprosjekt har vurdert hva som må inn i planleggingen av miljøvennlige småbåthavner.

Sommeridyll med båtliv og hytte på Sørlandet er manges drøm. Men i kystsonen er det mange hensyn som må tas før feriegjestene ubekymret kan cruise rundt i skjærgården.

Grunne kystområder med ålegras, tang og mudderbunn er viktige oppvekstområder og gir næringsgrunnlag til smådyr, reker, fisk og sjøfugl. Fra et marinbiologisk perspektiv er det derfor viktig å vurdere om noen områder bør beskyttes mot utbygging, og at en heller velge steder som berører dyre- og plantelivet i mindre grad. Samtidig favner miljøhensyn mye bredere enn kun biologi og plassering av en småbåthavn, skriver NIVA i en pressemelding.

– Både natur- og kulturverdier, friluftsliv, reiseliv, stedsutvikling, transport og sikkerhet må tas med i planleggingen når kommunen skal anlegge småbåthavner, sier marinbiolog og forsker Eli Rinde i NIVA.

Hun har ledet et tverrfaglig forskningsprosjekt, der fire samfunns- og naturvitenskapelige forskningsinstitutter har deltatt.

Økt press på kystsonen

Det er et stort og økende press på arealene i kystsonen. Særlig langs Skagerrakkysten er det et stort behov for flere båtplasser i småbåthavner, samtidig som de aktuelle arealene er ønsket benyttet til andre formål.

Miljøhensyn, trivsel og næringsutvikling

I Sør-Norge ligger småbåthavner ofte i lune bukter med store marinbiologiske naturverdier. Områdene har gjerne vært bebodd i lang tid, og har viktige kulturverdier og ulike former for friluftsliv.

– Vi ønsker oss miljøvennlige småbåthavner som ikke forringer landskaps-, natur- og kulturverdier, og som samtidig gir en merverdi ved at det legges til rette for flere bruksområder og stedsutvikling, sier Eli Rinde.

Forskerne mener at hyttebygging og satsing på turisme og reiseliv krever en helhetlig planlegging og utvikling av småbåthavner.

Miljøvennlig transport og miljøvennlig drift

For at en småbåthavn skal være miljøvennlig må det blant annet legges til rette for transport via offentlige kollektivtilbud for brukerne av havna og området. Løsninger for å minimalisere utslipp av miljøfarlige avfallsstoffer og mottak av søppel og utrangerte båter må også være på plass, mener forskerne.

– Vi mener det er nødvendig med et godt lovverk og egne retningslinjer for å lykkes med helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner, sier Rinde.