– Viktig rapport om fiskerikriminalitet

– Fiskerikriminaliteten gjør bærekraftig forvaltning vanskelig, og kan også skade omdømmet til norsk sjømatnæring, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Dersom Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, er det helt nødvendig at vi tar problemene på alvor, sier Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskerikriminalitet er et stort globalt problem. Slik kriminalitet er en alvorlig trussel mot fiskebestander og marine økosystemer, og gjør det vanskelig å gjennomføre bærekraftig forvaltning av bestandene. Kriminaliteten går ut over ressursgrunnlaget og inntektene til lovlydige fiskere og ansvarlig fiskeindustri, og påvirker konkurranseforholdene i næringa.

– I all hovedsak seriøse aktører

– Gjennom de siste årene har vi fått på plass en rekke nye tiltak som allerede har gitt gode resultater. Vi har fått bukt med problemene i Barentshavet, og identifiserer nå ikke noe ulovlig overfiske av torsk og hyse i dette området. Det betyr ikke at vi anser jobben som gjort. Ulovligheter i fiskeriene forekommer fremdeles, og ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet krever kontinuerlig oppmerksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun mener at det er et fåtall aktører som bidrar til å sverte omdømmet til sjømatnæringen og ødelegge ressursgrunnlaget med ulovligheter.

– Mitt hovedinntrykk er at den norske sjømatnæringen i all hovedsak består av seriøse aktører, sier Berg-Hansen.

– Likevel vet vi at det forekommer forskjellige lovbrudd også i denne næringen. Vi kan ikke la enkeltaktører få ødelegge både omdømmet og ressursgrunnlag for en hel næring. Det er viktig for meg at de involverte kontrolletatene jobber systematisk og koordinert for å avdekke denne type kriminalitet, og jeg ønsker at det skal slås hardt ned på de tilfellene vi finner, fortsetter Berg-Hansen.

Les også: Nye tiltak mot dumping av fisk 21.11.2010

Fiskeriforvaltningens analysenettverk

Effektiv innsats mot fiskerikriminalitet krever en bred tilnærming, nært samarbeid mellom involverte etater og oppdatert kunnskap. Opprettelsen av Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) i 2010 er et viktig tiltak i denne forbindelse, heter det i meldingen fra departementet.

Prosjektet er et samarbeid mellom fem forskjellige departement, og involverer Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Politidirektoratet, Økokrim, Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og Kystverket. FFA er et konkret tiltak mot organisert kriminalitet innenfor fiskerinæringa, og et av flere tiltak som beskrevet i regjeringas handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

– Lovbruddene er ofte økonomisk motiverte

FFA bidrar også til kunnskapsinnhenting og utgir i dag en studie om organisert kriminalitet i norsk fiskerinæring. Studien er finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet og gjennomført av dr. philos Jan Georg Christophersen. Den dokumenterer tilfeller av organisert kriminalitet i norsk fiskerinæring, og viser til at lovbruddene i norsk fiskenæring ofte er økonomisk motiverte og gjennomføres for å skjule kvoteoverskridelser og ulovlig fiske.

Når fartøyeiere, mannskap og fiskemottak samarbeider om et lovbrudd, kan det være et eksempel på organisert kriminalitet. Andre eksempler på slik kriminalitet kan være underrapportering av fangst, utkast, uregistrerte landinger med fisk, dokumentforfalskning, omlasting og ulovlig omsetning.

I rapporten pekes det også på at lovbrudd på fiskeriområde ofte følges av grove brudd på skatte-, regnskaps- og tollregler. Eksempler er bedrageri, unndragelse av skatter og avgifter, underslag, hvitvasking, heleri og grovt økonomisk utroskap.

Les også: Fortsatt unndragelser i fiskeriene 21.11.2010

Foreslår å heve straffeutmålingen

Blant tiltakene som er foreslått i rapporten er heving av straffeutmåling for å oppnå en bedre allmennpreventiv effekt, mer forebyggende arbeid fra forvaltningen og næringens side og mer samarbeid mellom forskjellige kontrollorganer for å avdekke lovbrudd.

– Rapporten viser at lovbruddene i norsk fiskerinæring ofte har karakter av grov økonomisk og miljømessig kriminalitet. Vi må derfor bort fra begreper som ”storhundra”, ”fiskefusk”, ”fiskejuks” og ”svartfiske”, som tilslører at det faktisk er snakk om alvorlige lovbrudd, sier fiskeri- og kystministeren.

Ønsker debatt og forsterket innsats

Rapporten ble presentert forrige uke på et møte i nipartssamarbeidet mellom fagorganisasjoner, næringsorganisasjoner og kontrollmyndigheter. Partene skal samarbeide blant annet om å motvirke ulike former for ulovligheter og bidra til å øke forståelsen for regelverket.

– Jeg håper rapporten kan bidra til debatt og forsterket innsats mot fiskerikriminalitet både i forvaltninga og i fiskerinæringa. Fiskenæringa er basert på høsting av fellesskapets ressurser, og næringa har dermed også et betydelig ansvar for å ta tak i problemene som nå avdekkes, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les mer
Organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv - Rapport (PDF)