Nye seilingsleder i sør og vest

Den 1. juni trådte de nye rutesystemene for skipstrafikk utenfor sør- og vestkysten av Norge i kraft.

De nye rutesystemene er utarbeidet av Kystverket i samarbeid med en bredt sammensatt faggruppe.

– Dette markerer en milepæl i det norske sjøsikkerhets- og oljevernarbeidet. Vi trygger kystbefolkninga og naturen ved å flytte skipstrafikken lenger ut, og får bedre tid til å reagere dersom et skip skulle komme i vanskeligheter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressmelding.

Sjøsikkerhetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, vedtok den 29. november 2010 Norges forslag om rutesystemer (seilingsleder) utenfor sør- og vestkysten av Norge, nærmere bestemt fra Runde til Utsira og fra Egersund til Risør. Tilsvarende tiltak ble i 2007 etablert mellom Vardø og Røst for tankskip og større lasteskip. Erfaringene med disse rutesystemene er svært gode, skriver Kystverket i en pressemelding.

Les også: Aksept for forslag om seilingsleder 01.12.2010

– Styrker sjøsikkerheten

– De nye rutesystemene er i all hovedsak lagt utenfor territorialfarvannet. I korthet innbærer de nye rutesystemene at risikotrafikk flyttes lengre ut fra kysten, samtidig som det innføres en trafikkseparering på minimum to nautiske mil mellom motsatte trafikkstrømmer. Dette bidrar til å redusere faren for ulykker og gir bedre tid til å treffe nødvendige tiltak dersom et fartøy skulle komme i vanskeligheter, sier seniorrådgiver Trond Langemyr i Kystverket.

– De nye rutesystemene gjelder for alle tankskip og andre fartøy på 5 000 bruttotonn eller mer, som går i transitt langs norskekysten eller i internasjonal trafikk til eller fra en norsk havn, forteller Langemyr.

– Tiden er en viktig faktor, både for å unngå en skipsulykke, men også for å få på plass nødvendig utstyr når formålet er å begrense konsekvensene av en skipsulykke. Ved å flytte trafikken lengre ut fra kysten, oppnås det en tidsgevinst, både i tilknytning til et drivende skip og et eventuelt oljesøl som er på vei mot land. Dette gir bedre varslingstid, økte muligheter for til å få på plass et slepefartøy og større mulighet til å få på plass nødvendig oljevernutstyr. Rutetiltakene bidrar således til å gi andre sjøsikkerhets- og oljeverntiltak økt effekt, sier Arve Dimmen, direktør for Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling.

Samarbeid

Rutesystemene som ble godkjent av IMO, er utarbeidet av Kystverket – i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, fiskerinæringen, petroleumsindustrien, sjømannsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og skipsfartsnæringen. Tiltakene medfører ikke betydelig økt seilingsdistanse og er lagt i godt avstand til fiskeri- og petroleumsaktivitet og sårbare områder, og ivaretar således hensynet til berørt interesser på en god måte.

Brukerne er informert om de nye rutesystemene gjennom de korrekte kanalene for dette. De er kunngjort gjennom Etterretninger for sjøfarende (Efs), og både trykte og elektroniske sjøkart skal derfor være oppdatert. Tiltakene er fastsatt i en egen forskrift, FOR-2011-05-25-547, kunngjort i Norsk Lovtidende den 27. mai 2011.