Landingsmønsteret i torskefiskeriene

Fiskeri- og kystdepartementet har høring om landingsmønsteret i torskefiskeriene.

– Som verdens fremste sjømatnasjon må vi være leveringsdyktige hele året, og jeg går nå bredt ut for å hente inn synspunkter på forskjellige tiltak som kan bidra til et jevnere landingsmønster sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Dagens landingsmønster er i hovedsak et resultat av fiskens tilgjengelighet, pris og fangstkostnader, og at de norske fiskerireguleringene følger kalenderåret. De siste årene har det blitt diskutert flere forslag for å jevne ut den klare sesongprofilen i torskefiskeriene.

Et av forslagene er knyttet til endring av kvoteåret. Andre forslag er kvotefleksibilitet over årsskiftet og bifangstordning. Sistnevnte har vært en del av reguleringsopplegget i torskefisket de siste årene. Forslagene har imidlertid i mindre grad blitt utredet nærmere med tanke på hvilke effekter og konsekvenser de vil ha.

– Fiskeri- og kystdepartementet er i gang med en utredning hvor landingsmønsteret og eventuelle tiltak skal vurderes nærmere. Jeg er i denne fasen opptatt av å hente inn synspunkter og tilbakemeldinger fra både næringen og andre aktører langs kysten, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig for disse vurderingene, sier fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

En rekke spørsmål og problemstillinger sendes nå ut til ulike organisasjoner og institusjoner, men også andre kan komme med sine innspill. Fristen for tilbakemeldinger på de ulike spørsmål og problemstillinger er satt til 10. september 2011.

– Dette er en prosess for å kartlegge synspunktene i Norge og konsekvensene av forskjellige forslag. Ettersom vi i stor grad fisker på delte bestander, så må eventuelle endringer også forankres og avtales internasjonalt – blant annet gjennom vedtak i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Les også: Landingsmønster til besvær 06.12.2010