Økte kvoter i fisket etter hyse

Fiskeridirektøren har den 28. juni økt kvotene for torsketrålere og konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter hyse nord for 62º N med henholdsvis 8 prosent og 27 prosent.

Fiskeridirektøren har refordelt kvotene i fisket etter hyse nord for 62°N. Kvotene har økt som følge av refordeling av gjenstående tredjelandskvantum med 4,7 prosent.

Kystflåten er regulert med fritt fiske, men garanterte kvoter øker med 4,7 prosent, melder Fiskeridirektoratet.

I tillegg er overreguleringen økt for havfiskeflåten for å sikre at totalkvoten tas. Kvoteøkningene utgjør totalt 27 prosent for konvensjonelle havfiskefartøy og 8 prosent for torsketrålere og er gitt som maksimalkvotetillegg.

Fiskeridirektoratet minner om at fisket på maksimalkvotene kan stoppes på kort varsel.

Les også: Økte kvoter i fisket etter torsk 10.06.2011
Les også: Fiske etter torsk, hyse og sei i 2011 22.12.2010