– Fiske skal formidle kulturhistorie

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å åpne for fritidsfiske fra 60 vernede fiskefartøy.

– For de frivillige organisasjonene og ildsjelene som eier og driver de verneverdige fiskefartøyene, er det ressurskrevende å holde fartøyene ved like. Et fritidsfiske vil kunne gi noen inntekter som vil lette arbeidet med fartøyene i tillegg til at fartøyene og redskapene om bord holdes ved like gjennom bruk. Slik kan også fiskerinæringas kulturhistorie formidles innenfor ekte rammer, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Fiskeri- og kystdepartementet sendte den 29. juni på høring et forslag om å åpne for sports- og rekreasjonsfiske fra 60 vernede fiskefartøy. Forslaget gjelder fartøy som er vernet av Riksantikvaren eller fredet etter kulturminneloven.

Forslaget er i tråd med strategier og målsetninger for å styrke formidling og opplevelse av kyst- og fiskekultur. Antallet fartøy vil i framtiden kunne øke til rundt 80, opplyses det i meldingen.

Som hovedregel kan det i dag ikke drives noen former for fiske fra fartøy som er tatt ut av fiske i medhold av strukturordningene. Et av formålene med strukturordningene er nettopp å redusere fangstkapasiteten i flåten. Bakgrunnen for at departementet foreslår å åpne for et begrenset fiske fra vernede fiskefartøy, er å bidra til arbeidet med å holde disse fartøyene i god stand.

Når fartøy blir fredet eller vernet, forventes det at fartøyene blir satt i stand og vedlikeholdt etter antikvariske retningslinjer, heter det i meldingen fra departementet.