Vil gå gjennom reglene for fart til sjøs

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen ber Kystverket vurdere nye forskrifter for bedre sikkerhet, etter at det nylig har skjedd flere småbåtulykker.

– Folk bør kunne ferdes trygt og ha gode opplevelser på sjøen. De seneste tragiske båtulykkene viser oss hvor viktig det er å ha sikkerheten på plass. Jeg har nå bedt Kystverket vurdere nye forskrifter som vil gi bedre sikkerhet for ferdsel langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Gjeldende regler om fartsbegrensning er fra juni 2003. Reglene gir den enkelte kommune anledning til innenfor sitt havnedistrikt å fastsette fartsbegrensninger, noe mange kommuner har gjort også der de siste døgns tragiske ulykker har skjedd. I tillegg kan Kystverket utenfor havnedistrikter fatte enkeltvedtak om fartsbegrensninger.

– Fartsbegrensninger alene synes ikke å være nok til å unngå ulykker, så jeg vil samtidig be Kystverket vurdere andre tiltak som holdningskampanjer for å få folk til å utvise større aktsomhet når de ferdes på sjøen, sier fiskeri- og kystministeren.

Hun vil ikke nå ta stilling til om det bør være en generell fartsgrense for hele landet.

– Det er jo på det rene at det er forskjell på Oslofjorden og Finnmarkskysten. For eksempel er det stor forskjell når det gjelder lys om natta mellom Sør- og Nord-Norge. Samtidig er det sannsynlig at å kjøre fort i mørket øker risikoen for ulykker. Det må bli opp til fagfolkene å vurdere om det kan være aktuelt med varierende fartsgrenser forskjellige steder langs kysten, avhengig av de lokale forhold, sier Berg-Hansen.