Nye utredninger om Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak ber om innspill innen 15. desember til seks miljøutredninger om den norske delen av dette havområdet.

Utredningene omhandler petroleumsvirksomhet, fornybar energiproduksjon til havs, fiskeri- og havbruk, skipstrafikk (kommer 6. oktober 2011), land- og kystbasert aktivitet, og klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning.

Les også: Konsekvenser av fiskeri- og havbruk 22.09.2011
Les også: Miljøkonsekvenser skal utredes 01.10.2010

Faglig grunnlag for Nordsjøen og Skagerrak

Oppgaven til Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak, er å utarbeide det faglige grunnlaget for en helhetlig forvaltningsplan for den norske delen av dette havområdet.

Som en del av arbeidet med det faglige grunnlaget, har de sektoransvarlige utarbeidet seks utredninger (se nedenfor), som omhandler menneskelig påvirkning og miljøkonsekvenser.

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak koordinerer arbeidet med det faglige grunnlaget for en forvaltningsplan og inviterer interesserte parter til å gi innspill på utredningene innen 15. desember 2011.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder faggruppen og koordinerer høringen. Klif er i tillegg ansvarlig for utredningen for land og kystbasert aktivitet, og for utredningen om klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning.

Ønsker innspill til miljøutredningene

– Alle innspill og synspunkter vil bli kommentert av de ansvarlige etatene og faggruppen, og oppsummert i et eget dokument. Dette dokumentet blir viktig i faggruppens arbeid med de gjenstående sammenstillingsrapportene om samlet påvirkning og miljøkonsekvens, verdiskaping og samfunnskonsekvenser, interessekonflikter, kunnskapsstatus og kunnskapsbehov mv., skriver Klif i en pressemelding.

Sammenstillingsrapportene skal ferdigstilles våren 2012. De vil presenteres på en åpen høringskonferanse i regi av Miljøverndepartementet i juni 2012. Der blir det anledning til å diskutere og kommentere også på disse, og sende skriftlige innspill i etterkant, opplyser Klif.

– Viktige bidrag fra engasjerte og interesserte parter

Forvaltningsplanen for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak skal legges fram i 2013. Den skal være et overordnet styringsverktøy, hvor forskjellige hensyn og interesser balanseres. Det forberedende arbeidet som faggruppen har ansvar for er derfor omfattende og viktig. Det involverer et stort antall forvaltningsorganer og forskningsinstitusjoner, og berører mange interessegrupper.

– Faggruppen har tidligere i prosessen fått mange nyttige innspill fra engasjerte og interesserte parter, og vi håper på bred involvering i prosessen også framover, heter det i meldingen fra Klif.

Frist for innspill 15. desember

Uttalelser kan sendes per e-post til postmottak @ klif.no, eller skriftlig til Klima- og forurensningsdirektoratet, postboks 8100 Dep, 0032 Oslo. Uttalelsene merkes ”2011-1466”.

For å bidra til en oversiktlig prosess oppfordrer Klif til at det angis klart hvilken av utredningene uttalelsen(e) relaterer seg til, alternativt om en uttalelse er av en generell karakter. Der det er mulig bør det refereres til kapittel/side i de respektive utredningene. Dersom uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag.

Klif gjør oppmerksom på at alle innspill er offentlige dokumenter, og vil bli lagt ut fortløpende på Klif’s internettsider.

Sektorutredninger

Dette er de sektorvise utredningene om menneskelig påvirkning og miljøkonsekvenser

  • Sektorutredning for petroleumsvirksomhet - Oljedirektoratet
  • Konsekvenser av fornybar energiproduksjon i Nordsjøen - NVE
  • Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet - Fiskeridirektoratet
  • Utredning av konsekvenser av skipstrafikk - Kystverket
  • Sektorutredning for land- og kystbasert aktivitet - Klif
  • Sektorutredning for klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning - Klif


I tillegg til de dokumentene som Klif ber om innspill på nå, er det i forbindelse med forvaltningsplanarbeidet utarbeidet en rekke underlagsrapporter og dokumenter knytter til miljø, ressurser og næringsaktivitet i havområdet.