WWF støtter forbud mot tungolje

WWF støtter et forbud mot tungolje, men mener at kravet om redusert svovelutslipp ikke hindrer bruk av tungolje, og at problemet med skipsuhell og oljesøl fra tungolje ikke er løst.

WWF har arbeidet mot oljesøl i mange år, og det er derfor gledelig å se at Solheim er så klar i sin tale i Dagsavisen 10. august. Det har også skjedd mye positivt i de senere år, aller sist med det kommende forbudet mot transport og bruk av tungolje i Antarktis, uttaler WWF på sin hjemmeside.

– Men det er langt igjen. De kommende kravene om redusert svovelutslipp fra skipsfarten kan likeså godt løses ved rensing av svovel i avgassene. Og dermed kan fartøyene bruke akkurat den samme miljøskadelige bunkersoljen. Problem med skade på kyst og miljø ved skipsuhell og oljesøl er dermed ikke løst, mener WWF.

Problemstillingen med å produsere tilstrekkelig mengde marin diesel er også høyst reell. Oljen kan raffineres ytterligere for å få større mengder finere oljeprodukter, men dette krever et høyere energiforbruk og ytterligere utslipp av CO2. Er dette fornuftig, spør WWF.

WWF har lang erfaring med konsekvensene av oljesøl. WWF har kurset tre hundre frivillige i rensing av olje i strandsonen, og WWF deltar nettopp nå i den andre store oljesøl-katastrofen på norskekysten i løpet av bare drøye to år.

Å hindre at skip går på grunn er første prioritet, og her ber vi regjeringen fortsette styrkingen av beredskapen med oljeverndepoter og slepebåtberedskap. Rederne må også ta sitt ansvar med å holde skipet i god stand, og mannskapet tilstrekkelig trenet. Kunder som kjøper frakttjenester bør ta ansvar å forsikre seg om at rederiet er ansvarlig og forholder seg til viktige internasjonale avtaler. At fartøyet er registrert i et seriøst og ansvarlig skipsregister er et godt utgangspunkt, mener WWF.

– Solheim bør konsentrere seg om å dreie skipsfarten over til et lavkarbon transportsystem. Dette er helt essensielt for å kunne møte miljøutfordringene, uttaler WWF.

Verdenshandelen og skipsfarten har vist en kontinuerlig oppadgående kurve, og med de enorme behovene for drivstoff skipsflåten har, er det klart at det vil bli et problem å skaffe tilstrekkelige mengder med lettere oljer, mener WWF.

I Norge ligger forholdene godt til rette for bruk av gass som drivstoff på nærkysttrafikken, og faren for søl av tungolje vil være borte. Den globale skipstrafikken må umiddelbart innstille seg på energieffektivisering. Dette vil særlig hjelpe på å bremse den globale oppvarmingen, og det vil kanskje være håp om at mengden med lettere marine oljer vil være tilstrekkelige i noen år til, uttaler WWF.

Tiltakene for energieffektivisering er allerede funnet, nå gjelder det bare å iverksette dem. WWF utfordrer Solheim til å arbeide fokusert og målrettet innenfor både det norske maritime miljøet, og innenfor de internasjonale institusjonene.