– Ansvarlig budsjett viktig for kysten

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2012.

– Vi eksporterer rundt 95 prosent av all norsk sjømat. En høy kronekurs vil kunne sette arbeidsplasser langs hele kysten i fare. Derfor er det svært viktig for sjømatnæringa at vi legger fram et ansvarlig budsjett, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Statsbudsjettet for 2012 legger opp til å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Regjeringas forslag er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro. Vi følger handlingsregelen for gradvis økt bruk av oljeinntektene. Det gjør oss forutsigbare og troverdige i den økonomiske politikken og bidrar til stabilitet i valutamarkedet, heter det i meldingen.

– Vi tar hensyn til sjømatnæringa og resten av den konkurranseutsatte industrien når vi holder orden i økonomien. Jeg har mange ganger sagt at jeg er en budsjettvinner så lenge vi gjør det. Og jeg har ingen problemer med å si at jeg og sjømatnæringa i så måte har fått gjennomslag i statsbudsjettet, sier Berg-Hansen og viser til at den økonomiske situasjonen i Norge og verden har stor innvirkning på sjømatnæringa.

– Det tar lang tid og hardt arbeid å bygge opp en sterk næring, men kort tid å sette den i fare ved å opptre uansvarlig. Sjømatnæringa er en framtidsnæring. Det er nå vi må holde igjen for å sikre at den kan vokse videre, og ikke gjøre situasjonen vanskeligere for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeri- og kystministeren.

– Innenfor et ansvarlig budsjett blir det likevel rom for viktige satsinger innenfor oljevern, havovervåking og kartlegging av havbunn, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Utgiftsramme på ca. 4,59 mrd.

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2012 har en utgiftsramme på 4 589,5 millioner kroner. Dette innebærer en nominell økning i utgiftsrammen på 182,2 millioner kroner, eller 4,1 prosent, i forhold til saldert budsjett 2011.

Nettobevilgningen til forskning og innovasjon blir videreført på samme nivå som i 2011. Bevilgningen til forskning og innovasjon utgjør en tredjedel av Fiskeri- og kystdepartementets utgiftsbudsjett. Prioriterte områder er jevnlige vurderinger av bestandssituasjonen, forskning og overvåking som kan dokumentere havmiljøet, forvaltningsrettet havbruksforskning, forskning om trygghet og kvalitet på sjømat og effekten for helsa av å spise ulike typer sjømat og marin bioteknologi og bioprospektering.

Bevilgningen til fiskeri- og havbruksforvaltning blir videreført. Prioriterte områder er blant annet oppfølging av strategien for en bærekraftig havbruksnæring og tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 1 089,5 millioner kroner til oppfølging av Nasjonal transportplan på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område i 2012.

Hoveddokument
Proposisjon nr. 1 S (2011 - 2012) Fiskeri- og kystdepartementet