Økt bevilgning til MAREANO-programmet

Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til MAREANO-programmet med 36 millioner kroner i 2012.

Dette for å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland.

– Jeg er svært glad for at MAREANO i 2012 skal fortsette å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Kunnskapen som MAREANO genererer blir spesielt viktig for at regjeringa skal stå på trygg grunn i fremtidige vurderinger av petroleumsvirksomhet i dette området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: Styrker Havforskingsinstituttet 06.10.2011
Les også: – Ansvarlig budsjett viktig for kysten 06.10.2011

Totalbudsjett på 88,4 mill.

Den norsk-russiske avtalen om maritim avgrensningslinje i Barentshavet og Polhavet gir nye muligheter for næringsaktivitet i det som tidligere var et omstridt havområde. MAREANO-kartlegging av dette området ble startet opp i 2011 gjennom en bevilgning på 30 millioner kroner i revidert budsjett. Midlene for 2011 brukes i sin helhet på flatedekkende dybdemålinger i sørlig del av delelinjeområdet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til MAREANO med 36 millioner i forhold til saldert budsjett 2011, for å fortsette kartleggingen i delelinjeområdet. Kartlegging i de øvrige områdene videreføres etter omforente faglige kriterierer.

Totalbudsjettet for MAREANO i 2012 blir 88,4 millioner kroner, fordelt på budsjettene til Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet.

MAREANO er et tverrfaglig program for systematisk kartlegging av havbunnen i norske havområder, og genererer viktig kunnskap om topografi og bunntyper, artsmangfold og sårbare naturtyper, miljøgiftinnhold i sedimenter og effekter av fiskeri på havbunnen. Dette gir forvaltninga grunnleggende data til nytte i vurdering av arealbruk, miljøverdier og tilrettelegging for næringsaktiviteter i havområdene. MAREANO har siden oppstart i 2005 og til og med 2010 kartlagt 67 600 km2 av Barentshavet og kantområdene mot Norskehavet.