Vil bevilge 30 millioner til BarentsWatch

Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i 2012 til etablering av BarentsWatch.

– BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en viktig del av regjeringas nordområdestrategi. Regjeringa foreslår derfor å bevilge 30 millioner kroner til BarentsWatch i budsjettet for 2012, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

BarentsWatch har sitt utspring i regjeringens nordområdestrategi og har til formål å sikre en mer effektiv overvåking og forvaltning i de nordlige havområdene, og støtte opp under det ansvaret Norge har i nordområdene.

Les også: – Ansvarlig budsjett viktig for kysten 06.10.2011

Overvåknings- og informasjonssystem

Oppdraget fra regjeringen er å utvikle et helhetlig overvåknings- og informasjonssystem som gjør relevant informasjon og tjenester om de nordlige hav- og kystområdene lettere tilgjengelig for myndigheter, beslutningstakere og allmenne brukere. BarentsWatch skal både forenkle tilgang til og sikre utveksling av offentlig informasjon. Ved å samordne informasjon og utvikle nye tjenester basert på kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og mer helhetlig bilde av aktivitet og tilstand i våre havområder.

BarentsWatch er todelt og vil bestå av et åpent og et lukket delsystem. Den åpne delen av BarentsWatch og skal være en informasjonsportal tilgjengelig for alle. Denne vil lanseres i 2012 og utvikles trinnvis. Den åpne delen av Barents Watch vil bli lokalisert i Tromsø.

Den lukkede delen skal være et adgangsregulert system som vil være tilgjengelig for forvaltningsetater med operativt ansvar i norske hav- og kystområder som eksempelvis Politiet, Tollvesenet, Forsvaret, Fiskeridirektoratet og Kystverket og Hovedredningssentralen. Systemet skal utvikles trinnvis og parallelt, og vil så langt det er mulig bygges på felles teknisk infrastruktur.

– Budsjettrammen på 30 mill. kroner i 2012 er en rammeøkning som vil bidra til at BarentsWatch nå får en forutsigbar økonomisk ramme for stegvis utvikling og drift, sier Berg-Hansen.

Les også: Foreslår 20 mill. til BarentsWatch 05.10.2010