Nye sårbarhetsvurderinger av havner

Etter en ny og strengere tolkning av EUs havnesikringsdirektiv, er Norge i gang med å gjennomføre sårbarhetsvurderinger av alle ISPS-havneterminaler i Norge.

Deretter må det implementeres nye sikringsplaner for de berørte havnene, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

EUs havnesikringsdirektiv ble gjennomført i Norge i 2007, og i implementeringen av dette har Norge hittil unntatt de fleste norske havner etter en unntaksregel i direktivet, som innebærer at man i stor grad har kunnet foreta sårbarhetsvurderinger for de enkelte terminalene.

ESA godtar ikke lenger denne tolkningen av direktivet, og gav i mai 2011 frist til 1. januar 2012 for å gjennomføre sårbarhetsvurderinger i henhold til direktivet av alle de rundt 600 godkjente ISPS-havneterminalene i Norge, og 1. juli 2012 for implementering av nye sikringsplaner for de berørte havnene.

Må vurdere et større havneområde

Sårbarhetsvurderingene skal blant annet konkludere med hvilke områder som faller inn under definisjonen av «havn» i direktivet, og sikringsplaner skal utarbeides for disse. Man skal altså se et større havneområde i sammenheng når det gjelder sårbarhetsvurdering og sikkerhet.

Kystverket informerte norske havner og ISPS-terminaler i juli 2011 om den nye og strengere tolkningen av Havnesikringsdirektivet. Dette er fulgt opp med påfølgende dialog med havnene og utsendelse av pålegg og frister for gjennomføring av arbeidet.

Kystverket bistår havnene og aktørene som utarbeider sårbarhetsvurderingene med råd og veiledning i det videre arbeidet.

EU-direktiv 2005/65 (Havnesikringsdirektivet) har som formål å bidra til økt sikkerhet og terrorberedskap i de delene av havnen som ikke omfattes av ISPS-koden og EU-forordning 725/2004. Havnesikringsdirektivet ble gjennomført i Norge i 2007 ved forskrift av 3. juli 2007 nr 825 om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (havnesikringsforskriften).

Les også: Nye minimumskrav for ISPS-havner 21.04.2010
Les også: Holdt dialogmøte om havnesikring 30.01.2010