Ny dom i sak om gammelt anker

Frostating lagmannsrett opprettholder dommen fra Fosen tingrett, hvor en fisker i 2010 ble dømt for lovbrudd.

Torsdag den 6. oktober falt ny dom i saken hvor en fisker fra Trøndelag var anmeldt for brudd på kulturminneloven, melder Riksantikvaren.

Fiskeren hadde i 2008 fått et gammelt anker i garnet. Dette pusset han opp og la ut for salg. Ankeret er anslått å være over 100 år gammelt, og tilhører dermed den norske stat. NTNU Vitenskapsmuseet anmeldte derfor saken til politiet. Fiskeren ble i lagmannsretten dømt for beskadigelse av ankeret.

I dommen fremkommer det blant annet at en eventuell manglende kjennskap til kulturminnelovens bestemmelser med hensyn til funn av gamle gjenstander i sjøen, ikke kan anses unnskyldelig. Som fisker plikter domfelte å sette seg inn i de regler som berører hans yrkesutøvelse.

Retten bemerker at det er viktig at kulturminner sikres et effektivt vern. Det må reageres fra samfunnets side når privatpersoner beholder kulturminner som er statens eiendom og påfører dem uopprettelig skade.

Om Kulturminneloven

  • Skipsfunn som er eldre enn 100 år, er fellesskapets og dermed statens eie når det ikke lenger er en rimelig mulighet for å finne ut om det er noen eier eller hvem som er eier. Kulturminneloven åpner for at det kan gis finnerlønn.
  • Ved å melde fra om funn så raskt som mulig, unngår man brudd på kulturminneloven. Det er viktig å la kulturminnet ligge der det ble funnet, slik at rette kulturminnemyndighet kan undersøke funnstedet nærmere.
  • Kulturminneloven forbyr alle tiltak som skader skipsfunn eldre enn 100 år.

Kilde: Riksantikvaren