Redusert produktavgift neste år

Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår at produktavgiften reduseres fra 2,9 prosent i 2011 til 2,7 prosent i 2012.

Bakgrunnen for reduksjonen er forventninger til økt førstehåndsverdi i 2012, i tillegg til at det var et lite overskudd i ordningen i 2011, som følge av høyere førstehåndsverdi enn det som er lagt til grunn og reduserte utbetalinger til sykepenger, melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt).

Regjeringen anslår at førstehåndsverdien i 2012 vil være 13.545 millioner kroner, mens det er lagt til grunn en førstehåndsverdi på 12.100 millioner kroner i 2011. Regjeringen har lagt inn en forventet økning i utbetalingene til dagpenger ved arbeidsledighet fra 27 millioner kroner i 2011 til 43,8 millioner kroner i 2012.

Les også: Fullverdig ledighetstrygd for fiskere 16.05.2011

Kystavgiften og losavgiften

Regjeringen reduserer som varslet Kystavgiften med 33 millioner kroner, og har tidligere uttalt at den tar sikte på å fjerne avgiften i budsjett for 2013. Med dagens budsjettforslag er næringens andel nede på 10 prosent brukerfinansiering til fyr og merker. I 2010 var den samlede andelen for næringen på 34 prosent og 116 millioner kroner.

– Fiskebåtredernes Forbund er positiv til at avgiften skal fjernes, men det gjenstår fortsatt en rekke andre avgifter for sjøtransport som bør reduseres. Fiskebåt vil blant annet fortsette å arbeide for at hele fiskeflåten blir fritatt for losavgiften. Regjeringen har vedtatt at losplikten også skal gjelde for Svalbard fra og med neste år, men det vil neppe skape store problemer for fiskeflåten, uttaler Fiskebåt.

Les også: Kystavgiften reduseres ytterligere 06.10.2011
Les også: Sjøtransport i Nasjonal Transportplan 02.02.2011

Ressursforskning

Fiskebåtredernes Forbund har i flere år arbeidet for en økning i bevilgningene til ressursforskning. Regjeringen har også økt bevilgningene de siste årene, men det er etter Fiskebåts oppfatning fortsatt et for stort misforhold mellom bevilgningene og de oppgaver som Havforskningsinstituttet bør utføre.

I statsbudsjettet for 2012 legges det ikke opp til noen reell økning i ressursforskningen. Fiskebåt konstaterer imidlertid at Havforskningsinstituttet tilsynelatende er relativt fornøyd, og uttaler at budsjettet gir grunnlag for å videreføre ressursforskningen neste år på minst like godt nivå som i år.

Havforskningsinstituttet uttaler samtidig at dette forutsetter at de får aksept for å benytte like mye forskningskvoter neste år som i år.

Fiskebåt vil fortsette å arbeide for økte midler til ressursforskningen, og viser til at fiskerne har lidd store kvotetap de siste årene som følge av mangelfull forskning.