Fempartsavtale om NVG-sild for 2012

Norge, EU, Færøyene, Island og Russland har inngått avtale om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2012.

Totalkvoten for neste år blir på 833 000 tonn, i tråd med forskernes anbefaling. Norges andel ligger fast på 61 prosent, og for 2012 utgjør dette en kvote på 508 130 tonn, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Kvotene neste år er likevel redusert med 155 000 tonn fra 2011 til 2012. Grunnen til dette er svak rekruttering og små årsklasser etter 2004. Kvotene for 2012 er fastsatt i samsvar med gjeldende forvaltningsplan, med tilrådning fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES).

Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå forvaltningsplanen for å sikre at den treffer formålet om å sikre et optimalt langtidsutbytte.

Partene har avtalt tilgang til hverandres soner på samme relative nivå som inneværende år.