Rapport om råfiskloven overlevert

Arbeidsgruppen som har gjennomgått råfiskloven har nå overlevert sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet.

Bakgrunnen for at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i november 2010 besluttet å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe for å foreta denne gjennomgangen, er den tidligere prøveordningen med å bruke mekling når det har vært uenighet om fastsettelsen av minstepris på fisk. Samtidig så en behovet for å foreta en lovteknisk gjennomgang av loven.

Mandatet for arbeidsgruppen har vært begrenset av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og omsetningsmonopolet skal ligge fast, herunder at det fortsatt skal fastsettes en minstepris for fisk i første hånd, og at dette således har vært en gjennomgang av tekniske forhold i råfiskloven.

Arbeidsgruppa har bestått av åtte medlemmer. Ove Midttun har vært leder. I tillegg har Norges Fiskarlag (to medlemmer), Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to medlemmer), Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Landsorganisasjonen i Norge deltatt i arbeidet.

Les også: Har oppnemnt arbeidsgruppe 20.12.2010

Departementet vil nå gå gjennom rapporten, og deretter ta stilling til hvordan den skal følges opp videre, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Ikke mandat til å vurdere eierskap

På arbeidsgruppens første møte den 17. januar 2011 kom det opp uenighet om hvorvidt det lå innenfor eller utenfor arbeidsgruppens mandat å eventuelt foreslå endringer i eierskapet til fiskesalgslagene. Slike endringer kan bestå i at fiskeindustriens organisasjoner/bedrifter får anledning til å komme inn på eiersiden, eventuelt at salgslagene blir eid av staten.

– Mandatet slår fast at ”mandatet begrenses av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og omsetningsmonopolet skal ligge fast,…”, skrev fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i et brev til arbeidsgruppen den 1. februar 2011.

– Eierskapet til salgslagene faller inn under ”hovedtrekkene i salgslagssystemet”. Dette ligger således utenfor mandatet for denne arbeidsgruppen, presiserte Berg-Hansen.

Les mer
Gjennomgang av råfiskloven - rapport (PDF)

Vedlegg


Les også:
Skal vurdere råfiskloven 05.11.2010

Les også: Vil diskutere prisfastsettelsen for fisk 18.11.2009