Vil ha strengere regulering av uer

Fiskeridirektoratet ønsker strengere regulering av fisket etter vanlig uer.

– Vi vurderer å iverksette ytterligere tiltak for å øke bestanden av vanlig uer, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord på reguleringsmøtet i Bergen den 3. november.

Bestanden av vanlig uer er nær historisk lavmål, og det er behov for å begrense uttaket for å styrke bestanden. Uer er derfor også på Norsk Rødliste, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Under reguleringsmøtet beskrev forsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet den alvorlige situasjonen for bestanden av uer, særlig vanlig uer.

– Hovedproblemet er at rekrutteringen er for svak. Ueren blir først kjønnsmoden når den er 12-15 år, og yngelsmengden – som er en viktig indikator for utviklingen i bestanden - har de siste årene vært veldig lav og nedadgående, sa havforskeren.

Han framholdt at det over lengre tid er tatt ut større uttak enn det som var anbefalt av en ekspertgruppe som vurderte bestanden av vanlig uer i 2003.

Forbud hele året

I 2011 gjelder forbudet mot det direkte fisket av uer for alt trålfiske nord for 62° N hele året, og for konvensjonelle redskap (unntatt juksa) fra mars til og med juni og september (totalt 5 måneder). Resten av året får det konvensjonelle fisket operere fritt og nesten uregulert. Fiskeridirektøren vurderer derfor at forbudet utvides til å gjelde hele året.

– Å regulere uer hele året vil være et nødvendig første steg for å få opp bestanden. Det er kun tilrådelig med bifangstfiske, eller at det settes et kvotetak tilsvarende minst en halvering av beskatningsgraden, sa Nedreaas ved Havforskningsinstituttet.

Han refererte til ICES (International Council for the Exploration of the Sea) som mener at beskatningsgraden av vanlig uer må halveres, og til NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) som har klart å begrense fisket av snabeluer i internasjonalt farvann.

I 2011 hadde konvensjonelle fartøy som fisket med andre redskaper enn juksa adgang til å ha inntil 20 prosent bifangst av uer. Fiskeridirektøren vurderer å videreføre denne reguleringen.

Delte meninger i næringen

Norges Fiskarlag var imot ytterligere regulering av vanlig uer i 2012, og vil heller øke bifangstandelen av vanlig uer fra 20 til 30 prosent.

Kystfiskerlaget ser alvorlig på situasjonen for uerbestanden og støttet forslaget om å forby direkte fiske av uer hele året. Derimot syns de at en bifangstandel av uer på 20 prosent er for lav.

Knut Werner Hansen i Kommunenes Sentralforbund mente også Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets forslag til tiltak er for dramatisk og vil videreføre ordningen fra 2011.

Fiskerinæringen etterlyste en utredning av konsekvensene før man igangsetter reduksjoner i uerfisket.

Havforsker Kjell Nedreaas på sin side mente at situasjonen for vanlig uer er så dramatisk at det ikke er tid til å vente på nærmere utredninger før forvaltningen igangsetter tiltak.

WWF ønsker strengere tiltak

Direktoratet for naturforvaltning og WWF støttet forslaget om et forbud mot direkte fiske av uer hele året.

WWF vil ha drastiske tiltak, og mener at et bifangstfiske på 20 prosent er for høyt, og at minstemål må økes fra 32 cm til 37 cm.