Setter søkelys på truet sjøfugl

Året 2011 føyer seg inn i rekken av dårlige hekkesesonger for mange av artene langs norskekysten, melder Direktoratet for naturforvaltning.

Nå skal en databrikke som logger lys gjøre det lettere å forstå hvorfor krykkje og andre sjøfuglarter sliter med å formere seg.

Sjøfuglene regnes som gode indikatorer for tilstanden i miljøet de er en del av – havet og kysten. Siden 2006 er fem nye sjøfuglarter blitt satt på lista over trua arter i Norge (Rødlista 2010). At mange bestander går kraftig tilbake, gir grunn til å spørre hvordan det egentlig står til med de marine økosystemene, mener Direktoratet for naturforvaltning.

– Klimaendringer spiller trolig en rolle i dette bildet, og vi forventer at de vil påvirke sjøfuglenes levekår enda mer i framtida. Vi må bidra til å redusere negative effekter av andre trusler og påvirkningsfaktorer som det i større grad er mulig å gjøre noe med, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Eksempler på slike menneskeskapte faktorer er forurensing, overfiske, risikabel skipsfart og petroleumsaktivitet.

Les også: Barentshavet er reint og rikt 03.10.2011

Les også: – Havet sluker hekkeplasser 07.06.2011

Kartlegger fuglens bevegelser

– For å forstå sammenhengene mellom årsak og virkning må vi vite hvordan fuglebestandene forflytter seg og bruker arealer. Ny teknologi har gitt oss større muligheter til å kartlegge fuglenes bevegelser i og utenfor hekkesesongen og på den måten bedre kunnskapsgrunnlaget, sier Sollie.

En brikke, som festes til en plastring rundt et av fuglens bein, lagrer løpende informasjon om lysmengde, tidspunkt og temperatur. Når forskerne samler inn igjen brikkene etter ett til to år, kan de bruke dataene til å identifisere tid for soloppgang og solnedgang der hvor fuglen til enhver tid befant seg. Det gjør det mulig å beregne fuglens omtrentlige posisjon hver dag gjennom det meste av året. Studier gjort ved å bruke slike lysloggere har allerede gitt oppsiktsvekkende resultater.

Fra sårbar til sterkt truet

I en studie som omfatter nordområdene fikk 325 krykkjer (Rissa tridactyla) satt på lysloggere i Norge, Russland, Danmark, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland og Canada i 2008 og 2009. Bakgrunnen for prosjektet var den urovekkende store nedgangen i bestanden av krykkje i en årrekke. Fra 2006 til 2010 er artens status i Rødlista blitt endret fra sårbar (VU) til sterkt truet (EN).

Mange sjøfuglkolonier har hatt liten suksess med hekkingen de siste årene. For eksempel har krykkje og lunde på Røst opplevd helt mislykket hekking fem år på rad. Hornøya, som i 2010 hadde en god sesong i motsetning til områder vest for Nordkapp, opplevde en markant dårligere sesong i 2011. Dette gjaldt spesielt krykkje, opplyser direktoratet.

Dataene fra SEAPOP, et nasjonalt program som styrker og samordner kunnskap om sjøfugl i norske farvann, viser at bestandene av krykkje er kraftig redusert langs hele norskekysten siden 1980. Nedgangen er på 86 prosent på Runde, Sklinna og Hjelmsøy, mens den er på henholdsvis 65 prosent og 63 prosent på Hornøya og Røst. Bare på Svalbard er tilstanden forholdsvis god.

Les også: La frem handlingsplan mot mink 10.6.2011

Les også: Havsil er viktig for livet i Nordsjøen 06.04.2011

Halvparten utenfor Newfoundland

Resultatene fra loggerprosjektet, som publiseres om kort tid, viser at halve verdensbestanden av krykkje befant seg utenfor kysten av Newfoundland i desember i 2009. Også for norske bestander av arten er dette et sentralt område vinterstid, og miljøforholdene der kan være avgjørende for hekkebestandene av krykkje over store deler av Nord-Atlanteren.

– Vi ønsker kunnskap om viktige overvintringsområder, og hvilke miljøforhold som styrer sjøfuglenes bruk av disse områdene. Det kan få betydning for forvaltningen av sjøfuglene våre, og om det finnes tiltak vi kan sette inn, sier Sollie.

Aktuelt i Bonnkonvensjonen

Fra norsk side er det ønskelig å utvikle et bredt internasjonalt samarbeid om forvaltning av sjøfugl. Temaet er aktuelt under partsmøtet i Bonnkonvensjonen som holdes i Bergen. Bonnkonvensjonen er en global avtale som beskytter trekkende arter av ville dyr.

Vannfuglavtalen hører inn under konvensjonen, og den omfatter flere sjøfuglarter som lever på norskekysten. Blant dem er krykkje, polarlomvi, alke, lunde, teist og alkekonge. De fleste av disse artene vil være aktuelle i forbindelse med studier hvor det brukes lysloggere.

Tallene fra hekkesesongen 2011 presenteres under NATUR 2011 15. november.