Skal kontrollere fiskeflåten

Sjøfartsdirektoratet varsler nå en aksjon med uanmeldte kontroller av fiskefartøy i sør.

Sjøfartsdirektoratet fortsetter med uanmeldte tilsyn rettet mot fiskeflåten i august og september. Nå rettes fokuset mot fiskeflåten i sør.

Sjøfartsdirektoratet sin innsats i region nord forgikk fra januar til mars i år. Denne avdekket mange mangler i fiskeflåten.

– Dette gir grunn til bekymring, både når det gjelder sikkerhetsnivået og sikkerhetsholdningene til den enkelte fisker og reder innen for denne flåte gruppen, sier underdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet i en melding.

Med bakgrunn i funnene under aksjonen i vinter, har Sjøfartsdirektoratet funnet grunnlag for også å utvide denne kampanjen sørover for å få et best mulig bilde av forholdende i fiskeflåten. I august og september vil Sjøfartsdirektoratet ha en kampanje rettet mot fiskefartøy som driver med makrellfiske. De fleste fartøyene som deltar her er underlagt et regelverk, men ikke samme kontrollordning slik som fartøy over 10,67 meter.

Last og stabilitet

– Vi vil særlig fokusere på hvordan disse fartøyene fører sin last. Vi ser en endring i driftsmønsteret, fra å føre fangsten i binger og kasser med is til at fangsten nå blir ført løst i lastetanker og i løse kar på dekk med isvann. Dette gir i mange tilfeller innvirkning på fartøyets stabilitet, fordi en får påvirkning av fri væskeoverflate og ugunstige lastekondisjoner med stor dekkslast som fartøyene ikke er beregnet for, sier Alvestad. Mange fartøy gjør slike forandringer uten at dette blir sjekket opp mot regelverk eller stabilitet.

Sikkerhetsutstyr

Foruten dette, vil det også bli fokusert på områder som gyldige fartsområder, lovpålagt sikkerhetsutstyr samt vedlikehold av sikkerhetsutstyr (dato/sertifikater). Blant annet har Kystvakten ved flere tilfeller meldt om manglende leider når de har hatt behov for å borde fartøyet for inspeksjon. - Leider er et svært viktig sikkerhetsutstyr som i dag burde være en selvfølge på alle skip, sier Alvestad.

Informasjon

Sjøfartsdirektoratet håper informasjon om aksjonen i forkant kan gjøre at færre får pålegg om utbedringer. Manglende oppfølging av pålegg kan nå også føre til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt – virkemidler som direktoratet kommer til å ta i bruk der det er nødvendig.

– Hovedfokus vil være fiskebåter under 15 meter, men også andre fartøy som ankommer i de havnene Sjøfartsdirektoratet besøker skal også kontrolleres, sier Alvestad.