Skal legge strategi for marin forskning

Strategigruppen «Hav21» hadde denne uken sitt første møte.

– Jeg har kjempestore forventninger til Hav21, sa statsråd Lisbeth Berg-Hansen da hun møtte strategigruppen for Hav21 som hadde møte i Oslo den 22. november.

Strategigruppen for Hav21 er oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet for å utvikle forslag til en samlet strategi for all marin forskning de kommende årene. Da Lisbeth Berg-Hansen møtte strategigruppen denne uken, refererte hun til at Norge i dag bruker omtrent 2,8 milliarder kroner årlig på marin forskning (NIFU 2010), skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Hovedspørsmålet er om vi bruker midlene riktig, om vi gjør de riktige tingene. Er vi der vi skal være for å kunne konkurrere om internasjonale midler som utgjør en stadig økende andel av forskningsfinansieringen? spurte statsråden blant annet.

Hun poengterte at Hav21s strategigruppe er bredt sammensatt nettopp for å kunne stille de spørsmålene som kan gi grunnlag for en samlet strategi.

Morgendagens sjømatnæring

Hav21-strategien skal peke på hvor vi må satse på ny kunnskap for å styrke forvaltning og næringsutvikling.

– Jeg har store ambisjoner på vegne av norsk sjømatnæring i vid forstand, sa Lisbeth Berg-Hansen og fortalte om departementets arbeid med en ny stortingsmelding om sjømat som skal bidra til å løfte fram morgendagens sjømatnæring. Hav21-strategien vil bli et sentralt innspill i arbeidet med sjømatmeldingen som er ventet ferdig våren 2013.

Strategigruppen for Hav 21 ledes av Liv Monica Stubholt, forretningsadvokat og adm. direktør i Aker Clean Carbon AS med lang erfaring fra både politikk, forvaltning og næringsliv, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

– Mandatet for arbeidet i Hav21 er styrt av at Norge er en eksportrettet sjømatnasjon og at vi har en ambisjon om fortsatt å utnytte havet og de marine ressursene – også på nye måter. Da trengs det kunnskap som setter beslutningstakerne i stand til å ta beslutninger og regulere aktivitetene for å sikre at vi kan høste av havet også i framtiden, sa Stubholt.

Les også: Her er styringsgruppen for «Hav21» 15.10.2011
Les også: Startskot for strategi «Hav21» 11.10.2011

Interessemotsetninger

– Det er et definert mål for gruppen å skulle utarbeide en helhetlig og sammenhengende forskningsstrategi for marin sektor. Ja, gjerne det, men likevel er det ikke i seg selv kritisk om vi ikke blir enige om alt, påpekte Stubholt.

– Det ligger noen interessemotsetninger innebygd i dette feltet, ikke minst når det gjelder spenningen mellom bruk og bærekraftig forvaltning av ressursene. Også saklig begrunnet uenighet kan veilede beslutningstakerne, sa hun. Ambisjonen om å komme til enighet så langt det er mulig, står imidlertid fast.

Hun var også opptatt av at en strategi for å styrke forskningen ikke automatisk må bety å anbefale mer penger til forskningen.

– Like viktig som å identifisere nye forskningsbehov, må vi beslutte hvordan det bør prioriteres innenfor forskningen i årene framover, sa Stubholt.

Ønsker engasjement

Det er Norges forskningsråd som skal være sekretariat for Hav21-prosessen, som vil gjennomføres som et bredt og involverende prosjekt.

Forskningsrådets divisjonsdirektør Fridtjof Unander refererte til at tidligere tilsvarende strategiprosesser nettopp har understreket betydningen av bred involvering.

– Representasjon i styringsgruppe og arbeidsgrupper er helt sentralt. Men vi må engasjere mye bredere gjennom informasjon, dialogmøter og åpne kanaler for innspill og synspunkter, slik at vi skaper synlighet og oppmerksomhet blant alle som bruker havet, sa Unander.