– Trenger mer kunnskap om turistfiske

Aktiviteten i turistfiskenæringen har økt, og med økt aktivitet oppstår det et behov for mer kunnskap om næringen for å sikre at ressursuttaket i turistfisket er bærekraftig.

Det er hovedtanken i fiskeridirektøren sin høringsuttalelse til arbeidsgrupperapporten om turistfiske i sjø, melder Fiskeridirektoratet.

Rapporten om turistfiske som i sommer ble overlevert til Fiskeri- og kystdepartementet, kan lastes ned ved å følge lenke nederst i denne artikkelen.

Turistfiskenæringen har de siste årene vokst betydelig og blitt en viktig aktivitet i en rekke lokalsamfunn. For fortsatt å kunne drive lønnsomt, er turistfiskenæringen avhengig av at fisket drives bærekraftig, og det er behov for å ha kunnskap om omfanget av aktiviteten og uttaket av ressurser fra havet.

Les også: Rapport om turistfiske i sjø på høring 19.09.2011
Les også: Turistfiske i sjø foreslås innstrammet 30.06.2011

Kartlegging og registrering

Kartlegging vil gi et bedre grunnlag for å sikre at ressursuttaket ikke er utenfor bærekraftige rammer, mener fiskeridirektøren.

Å rapportere fangst, og registrere turistfiskebedrifter og båter er noen av de tiltakene der fiskeridirektøren støtter arbeidsgruppens forslag. De har som formål å gi en bedre oversikt over næringen og gi grunnlag for innhenting av fangstinformasjon.

Les også: Store mørketal for fritidsfisket 01.10.2011
Les også: Forsker på nye kystnæringer14.06.2011

Fiskeridirektøren har avgitt følgende uttalelser til foreslåtte forvaltningstiltak:

 • Registrere turistfiskebedrifter
  Fiskeridirektøren støtter arbeidsgruppens forslag om obligatorisk registreringsordning for turistfiskebedrifter, og foreslår at disse blir kartfestet i direktoratets eget kartverktøy.

  Et bedriftsregister kan legge grunnlag for mer målrettet og positivt samarbeid mellom forvaltningen og næringsaktørene. For eksempel kan en kartfesting av turistfiskebedrifter være hensiktmessig i forbindelse med den enkelte kommunes arealplanlegging, og nye kunder kan finne turistfiskebedrifter på Fiskeridirektoratets kart. Dessuten er det en måte å sikre at bedriftene får det informasjonsmaterialet fra Fiskeridirektoratet som er tiltenkt turistfiskere og fritidsfiskere.
 • Rapportere fangst
  Fiskeridirektøren er positiv til en ordning som pålegger turistfiskebedrifter å rapportere gjestenes fangst, slik at man kan få bedre kunnskap om turistfiskenæringens ressursuttak.

  Det bør legges stor vekt på å etablere et registreringssystem som er brukervennlig og effektiv, slik at den enkelte bedrift i minst mulig grad opplever registreringsplikten som en byrde.

  For at næringen skal kunne se en egenverdi i en slik rapporteringsordning, peker Fiskeridirektoratet på at den også bør kunne gi den enkelte bedrift mulighet til å hente ut opplysninger om egen bedrift og mer generell informasjon.

 • Registrere båter i eksisterende system
  Fiskeridirektøren mener at å opprette et obligatorisk fartøyregister må ses som et ledd i et større prosjekt. Sett i forhold til formålet å skaffe informasjon om turistfiskernes fangst, kan de administrative kostnadene virke uforholdsmessig høye.

  Det bør derfor tilstrebes å knytte et slikt register til allerede eksisterende systemer. Som kjent drifter Redningsselskapet allerede et småbåtregister.
 • Anbefaler ikke variabel utførselskvote
  Fiskeridirektøren vil ikke tilrå en variabel utførselskvote. Dagens grense på 15 kg representerer en avveining mellom ulike hensyn, og er vel etablert i næringen. En variabel utførselskvote vil også innebære store kontrollutfordringer.
 • Vil beholde 24-timersregelen
  For å forhindre omfattende utførsel av fiske ved regelmessig kryssing av grensen, har arbeidsgruppen bak turistfiskerapporten forslått at 24-timersregelen erstattes med en 7-dagersregel.
 • Fiskeridirektoratet har ikke grunn til å tro at en slik regel vil ha særlig praktisk betydning for omfanget av fisk som utføres fra Norge. Dessuten vil muligheten til å kontrollere varigheten på oppholdet være krevende.
 • Begrense turistfiskeanlegg
  Dersom for mange turistfiskeanlegg etableres i en fjord kan dette føre til at fiskepresset blir for høyt. Fiskeridirektoratet er derfor positiv til at det legges til rette for å utarbeide situasjonsrapporter om ressursgrunnlaget i forbindelse med nyetableringer av turistfiskeanlegg. Det vil kunne avdekke om det er fare for en eventuell lokal overetablering.
 • Vil ikke innføre avgifter
  Fiskeridirektøren mener at hovedfokus i første omgang bør være å skaffe kunnskap om næringen og uttaket den representerer, og vil ikke innføre avgift for turistfiskeanlegg eller deres gjester.
 • Hva er håndredskap?
  Det har vært en rivende utvikling på redskap- og teknologisiden, og fiskeridirektøren er positiv til at det foretas en gjennomgang av regelverket knyttet til redskapsbruk for å sikre samsvar med det som opprinnelig var tiltenkt.

Nylig har også Havforskningsinstituttet avgitt en høringsuttalelse om turistfiske.

Les også: Vil ha obligatorisk fiskekort for sjøfiske 11.12.2011
Les også: Fisketuristane slepp torsken ut igjen 11.06.2011