– Tar grep for utvikling av fiskeindustrien

Fiskeri- og kystdepartementet lanserer nye tiltak for hvitfisknæringen.

– Vi tar grep for å sørge for en jevnere leveranse av fisk til kysten. Nå forventer jeg at både fiskeflåten og industrien leverer løsninger som sikrer arbeidsplasser og bedre lønnsomhet i anleggene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding i forbindelse med nye tiltak for hvitfisknæringen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen lanserte torsdag en rekke tiltak for å sikre fiskeindustrien langs kysten. Det viktigste tiltaket er en kraftig styrking av den såkalte bifangstordningen, noe departementet mener vil bidra til jevnere leveranser til fiskeindustrien hele året. Ordningen økes fra 6500 til over 14 000 tonn i 2012, en økning på 120 prosent. I tillegg skal det etableres en ordning for ekstrakvoter ved leveranser av fersk fisk, også for den største flåten.

– De sterke bestandene i nord gir oss et fantastisk utgangspunkt for å drive en konkurransedyktig sjømatnæring. Til neste år blir det rekordhøye kvoter av både torsk og hyse, og god ressursforvaltning er det viktigste tiltaket for å sikre en konkurransedyktig sjømatnæring, sier Berg-Hansen.

I tillegg settes det i gang forsknings- og utredningsprosjekter som skal vurdere hvordan økt lønnsomhet i industrien kan oppnås. Fiskeri- og kystministeren vil også møte sentrale aktører i Nord-Norge for å diskutere hvilke felles virkemidler som kan utvikles for å møte industriens langsiktige utfordringer.

– Jeg er opptatt av arbeidsplasser og verdiskaping i nord. Denne næringen står i en knalltøff internasjonal konkurranse. Derfor vil jeg sammen med sentrale aktører langs kysten jobbe for flere virkemidler som kan utvikle industrien og dermed arbeidsplasser. Sentrale spørsmål er hvordan vi kan utnytte mer av råstoffet, få et bedre markedsarbeid og sikre lønnsomhet, sier Berg-Hansen.

Utfordringene Berg-Hansen vil se på er blant annet at tilgangen på råstoff varierer gjennom året, betydningen av kostnadsnivået i Norge sammenlikna med andre land, og å nå ut i markedene med norske videreforedla produkter.

– Med den økte bifangstordninga og bonus til de som leverer ferskt bidrar vi til en betydelig styrking av ferskleveransene og aktivitet i den perioden av året hvor det kan være vanskelig for landindustrien å få tilstrekkelig med råstoff. Nå blir det opp til aktørene både på sjø og land å benytte seg av de nye mulighetene, og jeg forventer at de følger opp, sier Berg-Hansen.

Tiltakene for hvitfisknæringen

1. Økt bifangstordning og bonusordning for fersk fisk

  • Bifangstordning: For fartøy under 21 meter videreføres bifangstordningen i torskefisket, men ordningen styrkes med nærmere 8000 tonn. Bifangstordningen innebærer at fartøy kan levere andre fiskeslag i tillegg til torsk, selv om fartøyet allerede har fisket egen torskekvote. For å delta i ordningen er det et krav at fangsten leveres fersk. I 2012 starter bifangstordningen opp allerede 23. april.
  • Bonusordning for leveranser av fersk fisk: Fartøy over 21 meter og torsketrålerne vil i 2012 kunne delta i en ordning hvor det i andre halvår gis en kvotebonus ved levering av fersk fisk. Det er satt av 2300 tonn torsk til ordningen, og i kombinasjon med fartøyenes ordinære kvoter kan ordningen bidra til leveranser av rundt 6000 tonn torsk i andre halvår.

  • Kvoteavsetningene til bifangst og ferskbonus er totalt på 16 500 tonn torsk, noe som alene har potensial til å generere over 34 000 tonn ferskleveranser utenom hovedsesongen i torskefisket.

2. Forskning og utredning om industriens langsiktige utfordringer

  • Verdikjedeanalyse: Fiskeri og kystdepartementet har bedt Nofima AS om å lage verdikjedeanalyser for hvitfisknæringen med forslag til tiltak for å bedre lønnsomheten. Det er bedt om en nærmere kartlegging av hvordan de ulike verdikjedene er organisert og hva som er utfordringene og mulighetene i hvert enkelt ledd i verdikjeden.
  • Teknologibehov: Fiskeri- og kystdepartement vil kartlegge hvitfisknæringens teknologibehov for økt lønnsomhet, blant annet ved bruk av frossent råstoff til bearbeiding i Norge. Bakgrunnen er blant annet at den norske landindustrien opplever økt konkurranse fra blant annet lavkostnadsland som Kina. SINTEF Fiskeri og Havbruk AS har også et eget prosjekt for å vurdere nye konsepter for å oppnå bærekraftig (lønnsom) høsting, foredling og salg av hvitfisk fanget i norsk økonomisk sone. Dette prosjektet vil FKD se på.
  • Utviklingsmuligheter: I forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er det i forslaget til budsjett for 2012 avsatt 30 millioner kroner til kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på blant annet reiseliv og fiskerirelatert virksomhet. Deler av disse midlene vil også bli brukt til å innhente ny kunnskap om hvitfisknæringens utviklingsmuligheter i Norge.

3. Samtaler med aktører i nord

  • Fiskeri- og kystministeren vil ta initiativ til samråd om hvitfisknæringen i de tre nordligste fylkene, og inviterer også fylkesrådslederne i Nordland og Troms og fylkesordføreren i Finnmark til samtaler om virkemidler for bedring av industriens langsiktige utfordringer.
  • Fiskeri- og kystministeren har også bestemt at landindustrien vil vies en egen del i den varsla stortingsmeldingen om sjømatnæringa.