Vil vite mer om fisket i Hordaland

Fiskeridirektoratet region Vest skal innen juni 2012 revidere og kvalitetssikre ressurs- og bruksdata, som skal legges inn i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Fiskeridirektoratet ber nå yrkesfiskere og andre med interesse for livet i fjorden, om å bidra med kunnskap om lokale forhold for fjord- og kystfisket i Hordaland.

– Fiskeridirektoratet er helt avhengig av at yrkesfiskerne og andre med interesse for livet i fjorden engasjerer seg i dette arbeidet og bidrar med den kunnskapen de har om lokale forhold, sier seniorrådgiver Ola Midttun i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Opplysningene vil blant annet aktivt bli brukt i spørsmål som gjelder planlegging og disponering av sjøarealer, og god kunnskap om situasjonen er avgjørende for gode vedtak og beslutninger.

Ønsker å bevare gyteområder

Fiskeridirektoratet ønsker ressursdata, som kan være opplysninger om gyte- og oppvekstområder for fisk og hvor det finnes koraller eller spesielle naturtyper.

En bør for eksempel så langt mulig unngå at gyteområder ødelegges eller forringes ved utfylling i sjø eller forurensning. Dette er sårbare naturverdier som har stor betydning for livet i havet og som derfor må ha en høy beskyttelsesstatus i forhold til mange andre interesser, uttales det fra direktoratet.

Noen ganger må likevel også slike områder ofres og da er det viktig at beslutningene fattes på et informert grunnlag.

Bruksområder

Fiskeridirektoratet ønsker også informasjon om bruksområder, det vil si hvilke type redskaper som brukes og hva de brukes til.

Direktoratet skiller her mellom områder for passive redskap og aktive redskap, og har også en kategori for låssetting, som er en form for mellomlagring.

Regional utvikling

– Direktoratets oppgave kan ses i sammenheng med de utfordringene som Norges Fiskarlag har påvist i sin tiltaksplan for kystfiske i Sør Norge, som gir et godt innblikk i hvordan fiskerne opplever utfordringene, sier Midttun.

– Framover ønsker vi å sette arbeidet vårt på dette området inn i en regional utviklingssammenheng, siden Hordaland har store ambisjoner både som sjømat og reiselivsregion, avslutter Ola Midttun.