Ber om kvoteøkning for torsk

Norges Fiskarlag krever i et brev til Fiskeridirektoratet, at det, i fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62º N, gis en kvoteøkning innefor lukket gruppe.

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet den 20. august 2009 drøftet og fattet vedtak i spørsmålet om refordeling i fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62º N. I vedtaket som oversendes til Fiskeridirektoratet, krever fiskarlaget at det foretas kvoteøkning.

Norges Fiskarlag mener at det bør foretas en kvoteøkning innenfor lukket gruppe, og at dette dekkes opp gjennom avsetningen til bifangst. Det forutsettes at tillegget gis som maksimalkvotetillegg, melder fiskarlaget.

Det ble fattet følgende vedtak:

I fisket etter torsk nord for 62º N med konvensjonelle redskaper, er det avsatt et større kvantum
torsk til dekning av bifangst.

Fisket i 2009 har vært avviklet med store avsetningsproblemer, og det er flere fartøyer som har kvantum til rest, både i lukket og åpen gruppe. Dette tilsier at behovet for bifangst for de fleste vil være redusert i forhold til hva som var forventet ved årets begynnelse.

Norges Fiskarlag vil på denne bakgrunn kreve at det foretas en kvoteøkning innenfor lukket gruppe snarest, og at dette dekkes opp gjennom avsetningen til bifangst.

Det forutsettes at tillegget gis som maksimalkvotetillegg.