Mer torsk – mindre laks og ørret

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt frem foreløpige tall for akvakultur i 2008.

Etter mange år med stabil salgsøkning for oppdrettslaks var det en svak nedgang fra 2007 til 2008. Gjennomsnittsprisen gikk også ned, i likhet med forrige år.

Førstehåndsverdien av solgt laks var på 15,3 milliarder kroner i 2008, en nedgang på 200 millioner kroner fra 2007. Gjennomsnittsprisen endte på 20,58 kroner, en nedgang på 1,2 prosent.

For ørret var nedgangen noe sterkere både i salgsmengde og gjennomsnittspris for samme periode. Omsatt mengde gikk ned med 2,7 prosent, mens gjennomsnittlig salgspris sank med 3,3 prosent. Samlet førstehåndsverdi ble i underkant av 1,5 milliarder kroner.

På grunn av stor økning i salget av torsk, viser totaltall for næringa likevel en svak oppgang fra 2007 til 2008. Førstehåndsverdien for all omsatt matfisk gikk i samme tidsrom ned med 2,6 prosent, og trenden med fallende pris på oppdrettsfisk vedvarte.

Fortsatt økt sysselsetting

Selv om produksjon og salg gikk ned, økte sysselsettingen. I lakse- og ørretproduksjonen steg antall ansatte med 6,2 prosent. Den samme tendensen fant en i yngel- og settefiskproduksjonen, der sysselsettingen gikk opp med 5 prosent.

Mer svinn, mindre rømming

Det totale tapet i produksjonen av laks og ørret økte fra 2007 til 2008. Tapet utgjorde 9 prosent av all fisk i produksjon, sammenliknet med 8,5 prosent i 2007. Selv om svinn på grunn av rømming gikk ned, gav utbrudd av virussykdommen Pancreas disease (PD) store bidrag til tapsstatistikken.

Mer salg av torsk

Salg av oppdrettstorsk økte med hele 63 prosent fra 2007 til 2008. Gjennomsnittlig salgspris per kilo gikk ned fra 22,32 kroner til 20,59 kroner i samme tidsperiode. Både antall selskaper og antall ansatte ble redusert fra 2007 til 2008. Likevel økte antall arbeidstimer innenfor torskeoppdrett. Den totale beholdningen av torsk i oppdrettsanlegg økte også.

Andre arter

For andre arter som kveite, røye og piggvar ble salget redusert, men gjennomsnittlig salgspris per kilo økte. Oppdrett av kveite hadde en meget sterk økning fra 2006 til 2007, men ferske tall viser at salgsmengden gikk ned med 31 prosent fra 2007 til 2008.

Nedgang for skalldyrnæringa

Skalldyrnæringa var utsatt for både redusert sysselsetting og mindre salg i 2008. Antall ansatte ble redusert med 25,8 prosent fra året før. Dette er en fortsettelse av den fallende trenden etter toppåret 2005. Nedgangen fra 2007 var 27,6 prosent i mengde, og 47,2 prosent i salgsverdi.