– «Idarson» hadde for dårlig stabilitet

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kommet med rapport om sjøulykken med fiskefartøyet «Idarson», som forliste ved Loppa i Finnmark den 22. november 2010.

«Idarson» LK3374 seilte fra Tromsø med tre mann om bord om ettermiddagen søndag 21. november 2010. Kursen ble satt mot Båtsfjord. Underveis nordover kysten kantret fartøyet ca. kl. 01.24 natt til mandag 22. november. Kantringen skjedde ved Brynnilen rett sør for Loppa.

Det ble iverksatt en søk- og redningsaksjon og fartøyet ble litt etter kl. 05.00 samme morgen lokalisert i fjæra inne på Tømmervika, litt nord for Brynnilen. Redningshelikopter heiste alle tre besetningsmedlemmene om bord rundt kl. 05.30 og fløy dem inn til Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN) i Tromsø. En mann omkom.

– Dårlig stabilitet

SHT anser det som sannsynlig at Idarson kantret som følge av dårlig stabilitet kombinert med påvirkning av krengende momenter fra sjøen og vindkrefter mot siden da fartøyet seilte i grunnere farvann omkring Skjervøybåen. Dette med bakgrunn i vind og sjøforholdene, den lokale topografien, samt de beregnede stabilitetsegenskapene for fartøyet.

Stabilitetsberegningene for fartøyets antatte forlikskondisjon viser at Idarson ikke tilfredstilte gjeldende krav. De dårlige stabilitetsegenskapene var i hovedsak forårsaket av påbygging av to kraner plassert høyt oppe på fartøyet og uheldig bruk av fartøyets rulledempingstank, oppsummerer havarikommisjonen.

Undersøkelsen har vist at fartøyets stabilitetsberegninger har vært mangelfulle og basert på delvis feilaktig informasjon. Beregninger, godkjenninger og kontroller har vært gjennomført av flere forskjellige instanser gjennom fartøyets livsløp. Fartøyet har også vært gjenstand for flere modifiseringer og ombygginger hvor feilene har blitt videreført og nye feil introdusert. Effekten av disse forholdene har medført at fartøyet hadde dårligere innebygd stabilitet enn det som fremgikk av stabilitetsdokumentasjonen, påpeker SHT

I tidligere undersøkelser gjennomført av havarikommisjonen er det pekt på behov for økt kompetanse knyttet til stabilitet. Forhold avdekket i denne undersøkelsen underbygger dette.

I rapporten pekes det på flere forhold knyttet til overlevelsesaspektet (redningsutstyr og kommunikasjon) etter forlis. Havarikommisjonen fremmer i denne rapporten to sikkerhetstilrådninger knyttet til stabilitet. Sikkerhetstilrådningene rettes til Sjøfartsdirektoratet som tilrås å gjennomgå innholdet i dagens fartøysinstruks med tanke på om innholdet i disse er optimalt sett opp mot stabilitetskritisk informasjon.

Nye sikkerhetstilrådinger

Undersøkelsen av denne ulykken har avdekket områder hvor havarikommisjonen anser det som nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger, som har til formål å forbedre sjøsikkerheten.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2012/01
Standardskjema for fartøysinstruks, utgitt av Sjøfartsdirektoratet, legger ikke opp til at tyngdepunkt for løs utrustning på dekk (fiskeredskaper etc.) og dekkslast (fangst) skal anføres. Instruksen gir dermed ikke brukeren informasjon om tyngdepunktsbegrensninger for tillatte laster på dekk. Videre vil en slik informasjon kunne bidra til at den som utsteder fartøyinstruksen lettere vil kunne oppdage at beregnet tyngdepunkt for last på dekk ligger for lavt i forhold til dekket.

SHT tilrår Sjøfartsdirektoratet å gjennomgå dagens fartøysinstruks med tanke på om innholdet er optimalt sett opp mot stabilitetskritisk informasjon.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2012/02
Standardskjema for fartøysinstruks legger ikke opp til henvisninger til andre kritiske instrukser relatert til sikker operasjon. I dette tilfellet kunne en henvisning til instruks for bruk av rulledempingstank vært av avgjørende betydning. Med tanke på kontroller og salg av fartøy vil denne typen informasjon være lettere tilgjengelig om den blir vist til i fartøyinstruksen.

SHT tilrår Sjøfartsdirektoratet å gjennomgå dagens fartøysinstruks med tanke på om innholdet er optimalt i forhold til å gjenspeile sikkerhetskritisk informasjon.