Krisetiltak for saltfisknæringen

Regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om en ny likviditetsordning for fiskeindustrien. Ordningen skal ha en låneramme på til sammen 250 mill kroner.

Forslaget kommer blant annet etter skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentantene Leif Helge Kongshaug (V) og Øyvind Korsberg (FrP), om hvilke tiltak fiskeri- og kystministeren vil komme med for å avhjelpe situasjonen for saltfisknæringen. Spørsmålene kan leses nederst i denne artikkelen.

250 mill

– Regjeringa ønsker å bidra til å håndtere likviditetsutfordringen som mange fiskeindustribedrifter står overfor. Regjeringa har derfor besluttet å raskt fremme et forslag for Stortinget om en ny likviditetslåneordning for fiskeindustrien med en låneramme på tilsammen 250 mill. kroner gjennom Innovasjon Norge, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en pressemelding.

– Jeg er glad for å få på plass en slik ordning og tror at den og de andre tiltakene som regjeringen har iverksatt, vil kunne avdempe virkningene av markedskrisa for saltfisk, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Eksisterende garantiramme endres

I tillegg vil det fremmes forslag om å justere målgruppen til den eksisterende garantirammen for driftskreditt for fiskerinæringa på 97,5 mill. kroner slik at denne kan tilbys fiskeindustrien innenfor hele torskesektoren.

Begrunnelse

Det har vært et betydelig prisfall innenfor torskesektoren. Fiskeindustrien som har kjøpt inn råstoff til høye priser i slutten av 2008 og vinteren 2009 har derfor enten realisert eller vil måtte realisere tap. Realisering av tap medfører både tap av driftskreditt og redusert egenkapital, og dermed økt risiko for bankene. Bankene har derfor vært tilbakeholdene med å bidra med ytterligere driftskreditt.

Regjeringa er bekymret for at deler av fiskeindustrien ikke vil ha tilstrekkelig likviditet til å kunne sikre nødvendig mottakskapasitet for gjennomføring av torskefisket i 2010. Dette vil kunne gi uakseptable konsekvenser for fiskerne og enkelte kystsamfunn som er avhengige av torskefisket. Samtidig kan ikke regjeringa gå inn og kompensere for tapene industrien har hatt.

Gjennom en ny likviditetsordning og justerte garantirammer ønsker regjeringa å bidra til å håndtere likviditetsutfordringen som mange fiskeindustribedrifter står overfor. Det vil fortsatt stilles krav til kredittverdighet og at bankene bidrar med å ta deler av den økte risikoen for å kunne få tildelt lån eller garantier, heter det i pressemeldingen.

.....

Her kan dere lese spørsmålene fra Kongshaug og Korsberg:

Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1475 (2008-2009)
Datert: 20.08.2009

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Vil fiskeri- og kystministeren ta initiativ til å gjennomføre nye tiltak for å dempe virkningene av et sviktende marked, spesielt rettet mot saltfisknæringen?

Begrunnelse

Etter flere år med økt etterspørsel og gode priser har torskesektoren stått ovenfor store utfordringer i 2009. Fiskerne i Norges Råfisklags distrikt har til nå tjent 1.1 milliarder kroner mindre enn på tilsvarende tid i fjor. Store deler av industrien har slitt med et vanskelig marked og dårlig lønnsomhet.

For å avhjelpe situasjonen i fiskerinæringa har myndighetene via Innovasjon Norge bevilget midler til en statlig garantiordning ved omsetning av fisk, det er avsatt ekstra midler til føring av fisk og i et spleiselag med næringa er det skaffet penger for å øke markedsføringsinnsatsen. Dette er tiltak som har hatt en positiv effekt og som et stort sett samlet politisk miljø har stått bak.

Situasjonen for saltfiskindustrien har ikke forbedret seg særlig, da markedskrisen for saltfisk er i ferd med å tappe denne delen av næringen for egenkapital. I verste fall kan vi også oppleve at tørrfiskprodusentene etter hvert havner i samme uføre.

Det haster derfor med å få på plass ordninger som gjør at de mest utsatte bedriftene kan sikres fornuftig drift fremover. Næringa frykter at markedskrisa kan få mer dyptgående strukturelle virkninger som vil påvirke aktører både på sjø og land.

Fra forskerhold er det dokumentert hvordan tidligere kriser innen tørrfisk- og filetindustrien har skapt store omveltninger. En hjelpende hånd til saltfisknæringa for å få den over kneika vil også være et viktig bidrag for å sikre klippfiskindustrien og den betydelige verdiskapningen som foregår der.

Næringa har heller ikke råd til at det blir færre mottak og produsenter langs kysten. Neste år skal det fiskes betydelig mer torsk enn tidligere noe som forutsetter at det finnes tilstrekkelig med tilvirkere og at disse har en fornuftig økonomisk plattform for sin drift. Uten mottak vil selvfølgelig heller ikke fiskerne ha mulighet til omsatt fangsten sin.

Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1466 (2008-2009)
Datert: 18.08.2009

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Situasjon innen fiskerinæringen er alvorlig. Spesielt innenfor saltfisknæringen er situasjon svært alvorlig med fulle lager, lav etterspørsel etter fisk, samt lave priser.

Av denne grunn har næringen bedt om flere tiltak fra myndigheten for å få tømt sine saltfisklager bl.a. økt markedsføring i utlandet og muligheter for rente og avdragsfrie likviditetslån.

Hvilke tiltak vil statsråden komme med for å avhjelpe situasjon for fiskeindustrien og saltfisknæringen?