Elektronisk rapportering til Forsvaret

Fartøy som bruker meldingssystemet SafeSeaNet Norway har fra 19. januar kunnet levere elektronisk anløpsmelding til Forsvaret.

─ Vi håndterer minst 200.000 meldinger fra skipsfarten hvert år. Disse har vi tidligere plottet manuelt, men nå har vi et system som er koblet til SafeSeaNet og som i større grad sjekker informasjonen automatisk. Dette er en enorm fordel for oss, sier kapteinløytnant Håvar Bjørsvik som leder kystovervåkingen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Forenkler skipsrapportering

Foruten overgangen til elektronisk rapportering, må fartøy nå også rapportere tidspunkt og posisjon for kryssing av grunnlinjen. Forsvarets meldingsmodul i meldingssystemet har blitt testet ut av et utvalg av skipsagenter og fartøy de siste seks månedene, med positive resultater, skriver Kystverket i en pressemelding.

─ Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra brukerne og mange ser på dette som en forenkling av skipsrapporteringen. I stedet for å sende meldinger til ulike hold, er det enklere å fylle ut og sende alle opplysningene i en portal, forteller seniorrådgiver Tor-Inge Miljeteig i Kystverket.

– Gir bedre oversikt

Skipsrapportering gjennom SafeSeaNet Norway vil ivareta informasjonsbehovet til ulike myndigheter som i dag har behov for en mengde opplysninger fra skipsfarten. Formålet til Kystverket er å utvikle en brukervennlig og effektiv meldingsportal som forenkler saksbehandlingen til både sjøfarende og myndigheter.

Forsvaret mottar i dag anløpsmeldinger via kystovervåkningen per telefon, e-post og faks. Overgangen fra manuell til elektronisk rapportering betyr i praksis at Forsvaret går fra en plottefunksjon til en kontrollfunksjon.

─ Vi ønsker at all rapportering skal skje via SafeSeaNet, men gjennom anløpsforskriften har fartøy fremdeles mulighet til å rapportere som før. Elektronisk rapportering vil medføre en større trygghet for de som skal rapportere ved at man lettere unngår misforståelser og tvil, samtidig som det gir oss bedre kontroll, sier Bjørsvik.