Utkast skal drøftes med dansk kollega

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møter 26. januar sin danske kollega, fødevareminister Mette Gjerskov i København.

Tema for møtet er blant annet arbeidet med reformen av EUs fiskeripolitikk og oppfølgingen av felleserklæringen om å forby utkast i Skagerrak som ble undertegnet i november i fjor.

Les også: Enighet om utkastforbud i Skagerrak 27.11.2011

Danmark har formannskapet i EU våren 2012. EUs felles fiskeripolitikk er viktig for Norge fordi vi i felleskap med EU forvalter fiskebestander i Nordsjøen.

– Forslaget fra EU-kommisjonen er oppløftende og jeg støtter spesielt forslaget om å innføre et forbud mot utkast av fisk, en sak som i mange år har vært den største forskjellen mellom Norge og EU når det gjelder ressursforvaltning. Derfor var også erklæringen fra Sverige, Danmark og Norge så viktig. Vi vil nå arbeide videre for å implementere avtalen, sier Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

I mange år har den største utfordringen i forvaltningssamarbeidet mellom Norge og EU vært at partene til dels forvalter Nordsjøbestandene på ulik måte. Norge har i sine fiskerireguleringer utkastforbud, og har innført reguleringer for å unngå uønsket bifangst. EUs fiskere er derimot pålagt å kaste ut fisk som de ikke har kvote på eller som er for liten.

EU har nå lagt frem et forslag til reform av sin felles fiskeripolitikk som klart peker i riktig retning og forbud mot utkast av fisk er ett av forslagene. Arbeidet for å redusere utkast vil derfor prege samarbeidet også fremover. Reformforslagene vil nå bli gjenstand for den interne beslutningsprosessen i EU, blant annet må Rådet og Europaparlamentet være enige før det kan endelig vedtas.

Les også: Norge og EU enige om ny fiskeriavtale 04.12.2011